Najaarsnota 2016 Gemeente Druten

Voorzitter,

De Najaarsnota 2016 geeft een positief beeld van de financiële situatie van de gemeente.
Louter plussen en meevallers,daar valt niets aan af te dingen. En dat doe ik ook niet. Een mooi resultaat.

Maar voorzitter,
Sociaal Maas en Waal wil toch graag een aantal punten naar voren brengen.
Op de eerste plaats zien wij dat het cultuurbeleid nu wel een plaats heeft in deze nota. Ons signaal daarover tijdens de algemene beschouwingen was blijkbaar niet tegen dovemansoren gezegd. Maar ere wie ere toekomt: Sociaal Maas en Waal heeft de voorzet gegeven en de wethouder heeft hem ingekopt.
Ik lees:
We hechten er veel waarde aan dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met culturele activiteiten. Goed geluisterd,wethouder!
Op mijn vraag in het RTG of ook De Kom met het cultuurbudget meedoet,was het antwoord ja.
Wat wil een mens nog meer?
Wel, het volgende:
>>>>>…………
Als de wethouder en het college zoveel waarde hechten aan cultuur voor jonge kinderen,dan is een eenmalige subsidie van €1500,00 per school een mooi begin,maar niet echt een grote stap.
Dan komen alle kinderen op de scholen een keer met cultuur in aanraking tussen hun vierde en twaalfde jaar.
Op Dickensdag was te zien hoe jong en oud genoten van de theaterstukjes op straat.
De voorstellingen van het Geerke waren een groot succes.
Dit zijn de zaken die de identiteit van de gemeente uitstralen: samen met plezier een mooie dag of een voorstelling beleven. Die maken het verschil.
Cultuur is iets wat gekoesterd moet worden,dat kun je niet aan-en uitzetten.
Daarom voorzitter de eenmalige subsidie omzetten in een structurele subsidie, liefst passend in een cultuurbeleidsplan, is de manier om daar kinderen van jongsaf mee vertrouwd te laten raken.
Daar kun je de komende jaren mee vooruit en dan laat de wethouder echt zien dat het hem ernst is met de cultuurplannen.
Motie:
Volgend punt:
In de decembercirculaire wordt een bedrag genoemd van € 85 miljoen voor de armoedebestrijding bij kinderen, die opgroeien in armere gezinnen.
In de publicatie van de rijksoverheid staat dat Druten op een bedrag van €71.628 mag rekenen.
Er zijn Druten 77 gezinnen die van een bijstandsuitkering leven.
Als daar gemiddeld 2 kinderen zijn kom je al snel op 150 kinderen uit.
Dat zijn dus 5 klassen vol.
Rekensommetje: komt neer op € 477,52 structureel per jaar per kind.
Er ligt een mooie taak voor de gemeente:
Het is de bedoeling dat het geld direct bij de kinderen terecht komt door giften in natura.
5 fondsen: Leergeld, Jeugdsportfonds, Stichting Jarige Job, Jeugdcultuurfonds en Nationaal Fonds Kinderhulp presenteren zich als gezamenlijke gesprekspartner voor de gemeente om samen met de gemeenten, armoede onder kinderen te bestrijden.
Mijn vraag, voorzitter:
Hoe gaat de gemeente Druten dit expliciet aanpakken op lokaal niveau?
Nogmaals: het is structureel geld en moet bovenop bestaand beleid worden ingezet.
Wanneer mogen wij de terugkoppeling hierover verwachten?

Voorzitter,onderhoud plantsoenen.
De burger is aan zet. Er wordt verder geïnvesteerd in het starten van bewonersparticipatie. Het overnemen van onderhoud van groenvakken door bewoners wordt gestimuleerd.
Het is ons allemaal te vaag. Gaat het nu om de burgerparticipatie of worden bewoners verantwoordelijk gemaakt voor iets waar ze geen zin in hebben.
Neem als college het voortouw, maak plan,communiceer dit met de burger en kijk dan wat realistisch is.
Het zal toch niet zijn,voorzitter, dat wethouder Lepoutre dit ‘snachts om een uur of drie heeft bedacht.
Wij verwachten een antwoord: wie, wat, wanneer, waar; maar vooral hoe?

De huishoudelijke hulptoeslag:
De vouchers blijven € 6,00 kosten. Het voornemen is om de contracten rondom dit systeem te verlengen.
Sociaal Maas en Waal stelt voor om extra aandacht te vestigen op de mogelijkheid om via vouchers huishoudelijke hulp in te schakelen.
Niet alleen voor mantelzorgers, maar ook om extra hulp in te kopen als de situatie dat vraagt.
Want ook cliënten met een indicatie voor huishoudelijke hulp kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken.
Het Sociaal Team en met name de ouderenconsulenten zouden hier op kunnen wijzen in hun contacten en bij keukentafelgesprekken.
Jongerenwerk:
De informatienota resultaten en voortgang Preventie-en handhavingsplan Regio Nijmegen meldt dat er door 68 % van de jongeren tot 18 alcohol wordt gedronken; het landelijk gemiddelde is 59%. Er wordt ook per gelegenheid meer gedronken.
5 of meer drankjes bij 1 gelegenheid komt in 33% van de gevallen voor.
Ziet de portefeuillehouder naast de ouders een rol voor het jongerenwerk in deze materie?
De Participatiewet,c.q.de derde kwartaalrapportage MGR.
Ik lees: De middelen voor arbeidsmatige dagbesteding en de wettelijke loonkostensubsidie zijn gedeeltelijk niet besteed.
Bij de ingekomen stukken staat een Toezegging Convenant Baanafspraak.
Daarin is te lezen,dat er een persoonlijke ambitie geformuleerd gaat worden om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.
Dit lijkt me een mooi moment om deze vraag mee te nemen.
Wanneer horen we over de Drutense ambitie?

Met betrekking tot de interesse voor Westerhout-Zuid:
De provincie heeft een waarschuwing afgegeven: er ligt veel bedrijventerrein te koop in de regio en men houdt een vinger aan de pols. Wij hopen met de wethouder dat de concrete interesse uitmondt in verkoop. Ik ga ervan uit dat wij op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.

Afrondend voorzitter,
Een positieve najaarsnota met een mooi resultaat.
Druten kan zijn grenzen verleggen met een extra snufje cultuur en extra aandacht voor armoede onder kinderen.
Sociaal Maas en Waal zegt: pakken die kans…

Speak Your Mind

*