Geen antwoorden op vragen hondenbelasting en woningbouw !

Gemeente Maas en Waal:

In november stelde de fractie van Sociaal Maas en Waal enkele vragen over de heffing van de hondenbelasting en over het aantal gebouwde en nog te bouwen woningen in 2021 en 2022. Tot op heden 7 januari 2022 heeft de fractie nog geen antwoord ontvangen.

Hondenbelasting.
Hoeveel inwoners hebben twee of meer honden ? Hoeveel boetes worden er uitgedeeld aan mensen die géén hondenbelasting betalen ? Is handhaving van de verplichte hondenbelasting uitvoerbaar ? Wat zijn de kosten hiervan ? Je zou denken dat de BSR die deze heffing uitvoert deze gegevens paraat heeft. Uit het feit dat het beantwoorden van deze vragen maanden duren blijkt het tegenovergestelde. Als de uitvoering van deze belasting zo ingewikkeld is zou je moeten overwegen om deze af te schaffen.

Woningbouw.
Sociaal Maas en Waal wilde graag weten welke woningen in welke dorpen zijn gebouwd in 2021 en wat er waar gebouwd gaat worden in 2022. Ook op deze eenvoudige vragen ontbreekt tot nu toe een antwoord.
De grote vraag is dus : Waarom worden vragen van raadsleden niet vlot en correct beantwoord ? Kwestie van organisatiecultuur misschien ?

Begrotingsvergadering van de gemeente Druten  op 11-11-21

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Druten deed zich een opmerkelijk feit voor:

Oppositiepartij Sociaal Maas en Waal was het eens met het college om de OZB geleidelijk te verhogen in de komende jaren.

De coalitie vond dat te ver gaan.

Bijgaand het betoog van SMW Druten over de redenen waarom gekozen wordt voor een verhoging van de OZB.

Nieuwsbrief november 2021

Link naar “nieuwsbrief november 2021”

Fractie Druten weer op stoom.

Na het zomerreces zijn we weer aan de slag gegaan met zaken die onze aandacht vragen:

– Het besluit van de provincie om in de Kaliwaal zonder overleg toestemming te geven ernstig vervuild PFAS te storten,
Vragen-Kaliwaal-smw-k8d.pdf
– de veranderingen voor de huishoudelijke hulp,
Huishoudelijke-hulp-30-09-21
– een motie over de zelfbewoningsplicht is raadsbreed aangenomen.
Simpel gezegd: geen speculatie op de woningmarkt door het kopen van huizen als belegging te zien.
Motie-zelfbewoningsplicht-30-09-21.pdf
– Daarnaast is er op 3 oktober in Horssen afscheid genomen van Lucas en Henny Korenromp.
Ook Sociaal Maas en Waal heeft hen uitgezwaaid. De toespraak is bijgevoegd.
Toespraak-Lucas-03-10-21

Nieuwsbrief van Drutense fractie van SMW

Druten, juli 2021

Beste Drutense leden van SMW,

Nu de zomervakantie voor de deur staat, is het een goed moment om jullie weer op de hoogte te brengen van wat er zoal door de fractie is gedaan.

Een initiatiefvoorstel van SMW om de cultuurhistorische waarden in stand te houden en dorpsgezichten te beschermen is door de raad unaniem omarmd. Een prachtig resultaat!!  Wij zijn daar blij mee. Het biedt de gelegenheid om bouwplannen aan deze criteria te toetsen. Het college gaat voor de verdere uitvoering zorgen. Met dank aan Wil van den Dobbelsteen.

In Nederland , dus ook in Druten moeten er veel woningen worden gebouwd. Tot 2030 moeten er circa 1000 woningen in onze gemeente bijkomen. Om dit te realiseren zijn er extra beleidsmedewerkers aangenomen, die deze opgave mede moeten gaan ontwikkelen. Op dit moment worden plannen concreet gemaakt voor het gebied tussen Heuvel en van Heemstraweg.  Na de zomervakantie verwacht men daarover met omwonenden in gesprek te gaan. <lees verder>>>>>Lees meer…

Raadsvergadering West Maas en Waal 1 juli 2021

Op 1 juli werden in de gemeenteraad van West Maas en Waal de begroting van 2021 en de voorjaarsnota van 2021 tot 2025 behandeld.
Bij de behandeling van de begroting 2020 heeft Sociaal Maas en Waal vragen gesteld over actiepunten uit het coalitieprogramma die nog niet of slechts beperkt zijn uitgevoerd.Onlangs verkondigde wethouder Mol dat het college de meeste maatregelen uit het coalitieprogramma al heeft uitgevoerd.
Hier hebben we in onze inbreng de nodige kanttekeningen bijgeplaatst.

Voor wat betreft de behandeling van de voorjaarsnota hebben we tijdens ons betoog ingezoomd op de noodzaak van beter communicatie.
Uit onze ervaringen in het afgelopen jaar geen overbodige luxe.

De volledige betogen leest u via de volgende links :

Jaarrekening 2020

Voorjaarsnota 2021-1