Discussieavond zorg

logonieuw01

Uitnodiging discussieavond

De Zorg is veranderd. En nu?

Op maandag 2 oktober houdt Sociaal Maas en Waal in ‘t Centrum in Dreumel, Rooijsestraat  48, een discussieavond over toegang tot zorg in Maas in Waal: Hoe kan de gemeente de toegang zo organiseren dat de juiste zorg op de juiste plek terecht komt?

In de gemeenten Druten en West Maas en Waal is de toegang tot Wmo en jeugdzorg heel verschillend geregeld.  Sociaal Maas en Waal is in beide gemeenten actief in de raad. We willen bespreken wat de gemeenten nu doen en wat er beter kan, en wat we van elkaar kunnen leren.

De avond begint om 20.00 met presentaties van de fracties van West Maas en Waal en Druten over de actualiteiten in de gemeenten met name rond zorg en welzijn. Om 20.30 start de thema-discussie. U en leden van uw organisatie zijn van harte welkom. Aanmelden is niet noodzakelijk maar wel prettig:  aanmelden@sociaalmaasenwaal.nl.

Met vriendelijke groet,
De organisatoren

Dini Uitdehaag, raadslid Druten
Jacobijn Olthoff, raadslid West Maas en Waal
Anja Koornstra, bestuurslid Sociaal Maas en Waal

Voorjaarsnota 2017 Druten

De financiële situatie van de gemeente Druten wordt met elke mail van de griffier rooskleuriger.
De laatste berichten van de meicirculaire zijn daar weer een bewijs van.
En zoals gebruikelijk een bedankje voor een overzichtelijke VJN.
Het geldschip is binnengevaren.
En dat is natuurlijk de reden dat er verlanglijstjes zijn ingediend. Dat is achter de schermen al lang en breed overlegd,maar dat is niets nieuws onder de zon.

SMW heeft ook een verlanglijstje:

Sinds de economische crisis is armoede in Nederland met ruim een derde gegroeid en staat volop in de schijnwerpers.
Armoede wordt doorgaans gezien als een situatie waarin het inkomen van een huishouden onder een maatschappelijk aanvaardbaar minimum is gezakt. >>>>>>>>
Lees meer…

Bespreking voorjaarsnota Druten

Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota heeft Sociaal Maas en Waal geconstateerd dat er in de gemeente Druten weinig tot geen gebruik wordt gemaakt van geld om een buurt of een wijk op te knappen.
Het college stelt zich op het standpunt dat de burgers zelf met initiatieven moeten komen.
Sociaal Maas en Waal vindt dat te gemakkelijk. Niet voor niets staat in het collegeprogramma: per gebied maken we afspraken met woningeigenaren en gebruikers.
Het college moet echt actie ondernemen om de leefomgeving van wijken en buurten aan te pakken.
Als voorbeeld is het hertenpark in Druten genoemd, waar kapotte onderdelen in de wei liggen.
Een door Sociaal Maas en Waal ingediende motie, waarin het college wordt opgeroepen om zelf initiatief te nemen om inwoners actief te wijzen op mogelijkheden om de leefomgeving te verbeteren, werd door een meerderheid van de raad gesteund.
Ook heeft Sociaal Maas en Waal in een motie een planmatige aanpak van duurzaamheid voorgesteld.
Dit kon wederom geen genade vinden in de ogen van het college en de raad en werd daarom naar de prullenbak verwezen. Heel teleurstellend en onbegrijpelijk dat dit onderwerp blijkbaar niet als urgent wordt ervaren.
Het slopen van De Dijk biedt wat Sociaal Maas en Waal betreft kansen voor het bouwen van hofjeswoningen,grondgebonden laagbouw en groepswonen. Het liefst meteen energieneutraal en gasloos.
De betogen over de onderwerpen bestemmingsplan Veerstraat en het participatieproject kunt ook lezen op deze website.

Link naar: Bestemmingsplan Veerstraat

Link naar: Participatieproject

Persbericht

Raadslid Sociaal Maas en Waal Druten Linthorst treedt  terug.

Harrie Lindhorst
Raadslid Harrie Linthorst van Sociaal Maas en Waal neemt op 29 juni  afscheid van de raad in Druten. Hij zit sinds 2014 in de raad en heeft met veel enthousiasme en energie zijn taken opgepakt.

Vanwege gezondheidsredenen is hij nu echter genoodzaakt een stapje terug te doen en zijn energie op zijn werk te richten. Sociaal Maas en Waal vindt het jammer dat er een eind komt aan de raadsperiode van Linthorst, maar heeft natuurlijk  begrip voor zijn afweging. Uiteraard is dit binnen het bestuur en de fractie eerder uitvoerig besproken.

Het ligt in de bedoeling dat Ton Ebben tijdens de raadsvergadering van 28 september voor Sociaal Maas en Waal in zijn plaats zitting zal nemen. Ton Ebben zat eerder al achttien jaar in de gemeenteraad van Druten waarvan veertien jaar als wethouder.  Hij is momenteel burgerlid in de gemeente Druten.  Frans Diekstra gaat zijn plek innemen als burgerlid.

Formeel is het afscheid van Harrie LInthorst op 29 juni in de raad, maar de partij gaat Harrie Linthorst zeker op een ander moment bedanken voor zijn inzet.

Raadsvergaderingen op 29 en 30 maart in Druten.

Op 29 en 30 maart vonden er twee raadsvergaderingen in Druten plaats.
De eerste vergadering stonden er drie debatstukken op de agenda:
De hypothecaire lening t.b.v. ’t Trefpunt in Deest. Sociaal Maas en Waal stelt zich op het standpunt dat dorpshuizen een basisvoorziening moeten vormen in alle kernen.
Die afweging hebben we zwaarder laten wegen dan het feit dat de financiën rondom de bouw niet op orde waren.
We hebben de wethouder een idee aan de hand gedaan om nader betrokken te zijn het financiële reilen en zeilen van alle dorpshuizen.
Dorpshuis Deest

Het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2017-2018 zal wat ons betreft in het teken moeten staan van de verdere ontwikkeling van preventie op het gebied van ouderenzorg,jeugd en veiligheid.
Het Sociaal Team heeft daarin een belangrijke rol en de wijkverpleegkundige is de spin in het web.
De stip op de horizon ligt verder: hoe willen de inwoners van Druten leven, wonen, werken en leren in 2030? Die inwoners kunnen ons helpen bij de zoektocht naar de antwoorden.
Uitvoeringsplan Sociaal Domein

Het Integraal Huisvestingsplan voor scholen raakt ook de leefbaarheid en de voorzieningen in de kernen.
Wij stellen voor dat de wethouder het voortouw neemt om het gesprek te gaan voeren met het SPOM, de gemeente, de politiek en de inwoners. Onderwerp: wat is de betekenis van een dorpsschool?
Het integraal Huisvestigingsplan

Op 30 maart hebben de raden van Druten en Wijchen unaniem ingestemd met het vormen van een werkorganisatie.
Daarmee is de ambtelijke samenwerking per 01-01-2018 een feit.
Uiteraard hebben wij, maar ook de andere partijen in de raad, aangegeven dat bij een robuuste gemeente tussen de rivieren West Maas en Waal en Beuningen daarbij horen.
Raadsvoorstel Werkorganisatie Druten-Wichen

BC7C6489-B1F2-4651-BCE7-E2D8C5C8D828A6FFFF9A-CC9A-4A1C-A183-0C1AD041044F

Raadsvergadering 23 febr. gemeente Druten

De raadsvergadering van 23 februari in de gemeente Druten telde louter hamerstukken.
Een daarvan was het formele ontslag van onze griffier: Elke Dreier.
Zij gaat vanaf april in Heumen als raadsgriffier aan de slag. Wij gaan haar missen, maar wensen haar veel succes! De procedure voor haar opvolging is gestart.

Bij de rechten van de raad heeft Sociaal Maas en Waal weer eens aandacht gevraagd voor het maai-en bermbeleid.
Het valt ons nl. op dat stroken aan o.a. de Koekoek in Druten-Zuid nu zijn gemaaid.
Wij vragen ons af welke afweging er nu gemaakt is en waarom.
Het beeld wat ontstaat is: we proberen wat en zien wel wat ervan komt. De inwoner begrijpt er niets meer van.
Er is geen sprake van een planmatige aanpak: waar doen we wat en waarom?
Als de wethouder blijft vasthouden aan het hap-snapbeleid, zal dat de bloemen en de bijen niet ten goede komen.
Dan zien zij net als Sociaal Maas en Waal door de bomen het bos niet meer.
Reactie namens de portefeuillehouder: we houden vast aan het nieuwe maaibeleid; wel zullen inwoners daar meer bij betrokken worden.

Bij de ingekomen stukken stond een brief van de burgemeester over het niet functioneren van het directieteam van de veiligheidsregio.
Wij spreken daar onze zorg over uit.
Er is een extern onderzoek gestart, wat een snelle analyse moet opleveren.
Wat is de stand van zaken van het onderzoek en zijn er resultaten te melden. Wat is de rol van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur gedurende deze crisis. Wat zijn de specifieke taken van het directieteam tijdens een calamiteit?
De burgemeester antwoordde dat er op dit moment nog geen nieuws is te melden. De raad wordt op de hoogte gehouden.
Er is geen reden tot ongerustheid m.b.t. calamiteiten.

Druten heeft grotendeels het aantal statushouders gehuisvest waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.
Wij vragen ons af hoe de contacten met de gemeente Beuningen verlopen en met het regioplatform.
13 maart staat dit onderwerp (solidariteit in de regio m.b.t. vluchtelingen en statushouders) op de agenda . De burgemeester koppelt dit terug naar de raad.
Op 24 februari barst het carnaval los.

Vanavond naar de sleuteloverdracht in Druten en dan een weekje (bijna) geen politiek.
Tip: op 2 maart organiseert de PvdA een zorgbijeenkomst in het Grand Café van Plurijn, Industrieweg 50 in Nijmegen.
Duur: 19.00 uur-22.00 uur.
Voor alle carnavalsvierders: Alaaf