Persbericht Sociaal Maas en Waal.

Provincie steunt Sociaal Maas en Waal.

Samenwerken wordt de komende jaren een belangrijk onderdeel voor de gemeentebesturen.
Het is van groot belang om met de buren een goede relatie te hebben en samen vorm en inhoud te geven aan de uitvoering van gezamenlijke projecten.
Sinds de oprichting van Sociaal Maas en Waal wordt er door fracties en bestuur een warm pleidooi gehouden voor de regionale samenwerking in het Land van Maas en Waal, dit terwijl de coalitie van West Maas en Waal kost wat kost zelfstandig wil blijven.
De provincie steunt Sociaal Maas en Waal hierin en heeft het bestuur van West Maas en Waal in een brief gewezen op dat belang van de samenwerking in de regio en dat het halsstarrig volhouden aan het behoud van de eigen zelfstandigheid uiteindelijk kan leiden tot een isolement van de gemeente West Maas en Waal.
Sociaal Maas en Waal roept het bestuur van West Maas en Waal op de vasthoudende opvatting van zelfstandigheid in te ruilen voor een constructief overleg met buurgemeentes in het Land van Maas en Waal en te komen tot een samenwerking die zowel lokaal als regionaal leidt tot een sterk bestuur.

Namens de leden van Sociaal Maas en Waal,
Onno Siegers, voorzitter.

Thema-avond over wonen inspirerend

De thema-avond van Sociaal Maas en Waal over Wonen in Maas en Waal was een drukbezochte avond. De speelse opening met een woonquiz gaf meteen een idee over de breedte van het thema: van de miljoenen aan bouwgrond die de gemeenten in dure tijden hebben gekocht en de kleine aantallen vluchtelingen met verblijfstatus die we huisvesten tot de duurzaamheidsplannen om co2-neutraal te bouwen.

Vervolgens sprak Hamit Karakus, voormalig wethouder in Rotterdam, tegenwoordig directeur van platform31 en co-auteur van de PvdA-woonvisie ‘Onze waarden over wonen’. Hij gaf een aantal belangrijke inzichten mee, zoals dat bouwen in de steden zo veel oplevert dat projectontwikkelaars regio’s als de onze niet zullen oppakken. Hij raadde aan om inwoners zelf meer te laten ontwikkelen, in de vorm van coöperaties. Een ander inzicht was dat 30’ers vaak willen terugkeren naar hun geboortedorp; openbaar vervoer is dan erg belangrijk om makkelijk in de stad te kunnen komen. Ook stelde Karakus dat wonen niet op de schaal van Maas enWwaal moet worden opgepakt – de steden hebben behoefte aan een goede relatie met de regio, onder andere omdat wonen in steden steeds duurder wordt. Maas en Waal moet met Tiel, Oss, Nijmegen en Den Bosch de relatie aangaan, en niet alleen binnen de regio kijken.

Er volgde een levendige discussie waarbij ook de gasten van onder andere de WMO-raden, de huurdersbelangenvereniging en De Kernen actief deelnamen. Alle fractieleden van Sociaal Maas en Waal hebben veel ideeën opgedaan. Dank aan alle aanwezigen voor de goede discussie!

woonvisie-foto-hamit-karakus-en-zaal

Wonen in Maas en Waal

Logo SMW

Uitnodiging

Wonen in Maas en Waal

Op 12 oktober houdt Sociaal Maas en Waal in De Doorkijk in Druten-zuid een discussieavond over goed wonen in Maas in Waal. De gemeenten Druten en West Maas en Waal ontwikkelen hun Woonvisie. Sociaal Maas en Waal vindt dat meer mensen daarover mee moeten kunnen praten. Het gemeentelijk beleid over Wonen hangt immers samen met zorg aan huis, betaalbaar wonen, duurzaamheid en leefbaarheid.  De gemeente kan met goede acties ervoor zorgen dat jong en oud, import en blijvers, goed kunnen wonen in Maas en Waal. Daarom houden we op 12 oktober een bijeenkomst over wonen.

De avond begint om 19.45 met presentaties van  de fracties van West Maas en Waal en Druten over de actualiteiten in de gemeenten. Om 20.30 start de thema-discussie. Spreker is Hamit Karakus, oud-wethouder namens de PvdA in Rotterdam, tegenwoordig directeur van Platform31, de landelijke kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Hij is een van de auteurs van de PvdA-visie ‘Onze waarden voor het wonen’, en zal onder meer ingaan op sociaal grondbeleid, betrekken van bewoners en betaalbaarheid van wonen. Daarna is er discussie met de zaal en de fracties van Sociaal Maas en Waal. Aanmelden is niet noodzakelijk maar wel prettig:  aanmelden@sociaalmaasenwaal.nl.

hamit-karakus

Vriendelijke groet:

Het bestuur.

Nieuwe wethouder gekozen tijdens raadsvergadering 29 sept.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 september is zoals verwacht dhr.Springveld van de samenwerkende Dorpslijsten met 13 stemmen gekozen tot wethouder.
Onze kandidaat Frans Diekstra haalde 3 stemmen en er werd een blanco stem geteld.
Al met al toch een interessante uitslag.
De nieuwe zetelverdeling in het college zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor met name Welzijn Druten.
Wij zijn benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.
Verder stond de begroting van Veilig Thuis voor 2017 op de agenda.
Ons standpunt blijft:het gaat hier om kwetsbare burgers,jong en oud.
De gemeente heeft primair de verantwoordelijkheid om de veiligheid voor zijn burgers te waarborgen.
In oktober volgt informatie over het toezicht van de inspectie bij Veilig Thuis.
Eerder dit jaar werd duidelijk dat de geleverde kwaliteit onder de maat was,waardoor onder toezichtstelling nodig was.
Wij houden een vinger aan de pols.
Het ondernemersfonds is met algemene stemmen omarmd.
Men kan aan de slag om het centrum van Druten samen met ondernemers aantrekkelijker te maken voor het publiek.
Binnenkort zijn de plannen voor de aanpak van de Hogestraat klaar.
Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van de klankbordgroep.
Bijgaand het BETOOG m.b.t. de aanbeveling van een nieuwe wethouder.

Fractie Druten schuift een kandidaat naar voren.

Beste leden,

De fractie Druten van SMeW heeft de mogelijkheid te baat hebben genomen om een kandidaat naar voren te schuiven voor de functie van wethouder.
Donderdag in de raadsvergadering staat de benoeming op de agenda.

Zie bijgaande brief.

Het bestuur.

Thema-avond: De woonvisie

Beste leden,

Als Sociaal Maas en Waal willen wij ons graag blijven profileren in onze beide gemeenten.
De fracties zijn daar zeker mee bezig, maar we moeten meer nog naar buiten treden om te laten horen dat we er zijn.
Daarvoor hebben we onderwerpen nodig die belangrijk zijn voor de kiezers.
Een eerste onderwerp is : De woonvisie.
Hierover willen wij een thema-avond organiseren voor de leden.
Niet-leden worden ook uitgenodigd om nader kennis te maken met Sociaal Maas en Waal.

Voorafgaand aan het onderwerp van de avond zullen de fracties en het bestuur ons bijpraten over de huidige politieke stand van zaken.

Reserveer alvast in uw agenda:
12 oktober 19.45 uur in De Doorkijk, Langstuk 2 in Druten.

Vriendelijke groet:

Het bestuur.