Persbericht

Raadslid Sociaal Maas en Waal Druten Linthorst treedt  terug.

Harrie Lindhorst
Raadslid Harrie Linthorst van Sociaal Maas en Waal neemt op 29 juni  afscheid van de raad in Druten. Hij zit sinds 2014 in de raad en heeft met veel enthousiasme en energie zijn taken opgepakt.

Vanwege gezondheidsredenen is hij nu echter genoodzaakt een stapje terug te doen en zijn energie op zijn werk te richten. Sociaal Maas en Waal vindt het jammer dat er een eind komt aan de raadsperiode van Linthorst, maar heeft natuurlijk  begrip voor zijn afweging. Uiteraard is dit binnen het bestuur en de fractie eerder uitvoerig besproken.

Het ligt in de bedoeling dat Ton Ebben tijdens de raadsvergadering van 28 september voor Sociaal Maas en Waal in zijn plaats zitting zal nemen. Ton Ebben zat eerder al achttien jaar in de gemeenteraad van Druten waarvan veertien jaar als wethouder.  Hij is momenteel burgerlid in de gemeente Druten.  Frans Diekstra gaat zijn plek innemen als burgerlid.

Formeel is het afscheid van Harrie LInthorst op 29 juni in de raad, maar de partij gaat Harrie Linthorst zeker op een ander moment bedanken voor zijn inzet.

Sociaal Maas en Waal Druten tegen auto’s in de Hogestraat

Sociaal Maas en Waal is de enige partij in Druten die vindt dat het winkelgebied in de Hogestraat, dat wil zeggen tussen Blokker en IJssalon Loeffen, sterk aan waarde zal winnen als de auto niet meer welkom is.
Op dit toch al smalle gedeelte van de Hogestraat horen wat Sociaal Maas en Waal betreft alleen voetgangers, fietsers, rolstoelgebruikers enzovoort. Het wordt daardoor veiliger en voor winkelende mensen aantrekkelijker.

De wens om bovengenoemd gedeelte autovrij te maken, bleek ook uit een onderzoek van de HAN onder het winkelend publiek. Klanten en ondernemers kunnen daarvan profiteren. Juist in een tijd waar alles via internet te koop is, gaat het om beleving van het winkelgebied: een gebied waar de klanten en ondernemers centraal staan.
Druten had zich hiermee bovendien kunnen onderscheiden in de regio. Er zijn en komen voldoende (invalide-)parkeerplaatsen op een steenworp afstand van de Hogestraat, waar de auto welkom is.

Sociaal Maas en Waal heeft na het initiatiefvoorstel over duurzaamheid, de mogelijkheden om armoede bij kinderen te bestrijden, nu voor de derde keer een idee aangedragen. De eerste twee zijn inmiddels toch omarmd en drie keer is scheepsrecht.

Naast dit onderwerp heeft Sociaal Maas en Waal het woord gevoerd over het minimabeleid, het Regionaal Programma Werklocaties en de privatisering van de hockeyclub.

Hier vindt u onze inbreng over de Hogestraat, en hier ons betoog over het minimabeleid.

Raadsvergaderingen op 29 en 30 maart in Druten.

Op 29 en 30 maart vonden er twee raadsvergaderingen in Druten plaats.
De eerste vergadering stonden er drie debatstukken op de agenda:
De hypothecaire lening t.b.v. ’t Trefpunt in Deest. Sociaal Maas en Waal stelt zich op het standpunt dat dorpshuizen een basisvoorziening moeten vormen in alle kernen.
Die afweging hebben we zwaarder laten wegen dan het feit dat de financiën rondom de bouw niet op orde waren.
We hebben de wethouder een idee aan de hand gedaan om nader betrokken te zijn het financiële reilen en zeilen van alle dorpshuizen.
Dorpshuis Deest

Het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2017-2018 zal wat ons betreft in het teken moeten staan van de verdere ontwikkeling van preventie op het gebied van ouderenzorg,jeugd en veiligheid.
Het Sociaal Team heeft daarin een belangrijke rol en de wijkverpleegkundige is de spin in het web.
De stip op de horizon ligt verder: hoe willen de inwoners van Druten leven, wonen, werken en leren in 2030? Die inwoners kunnen ons helpen bij de zoektocht naar de antwoorden.
Uitvoeringsplan Sociaal Domein

Het Integraal Huisvestingsplan voor scholen raakt ook de leefbaarheid en de voorzieningen in de kernen.
Wij stellen voor dat de wethouder het voortouw neemt om het gesprek te gaan voeren met het SPOM, de gemeente, de politiek en de inwoners. Onderwerp: wat is de betekenis van een dorpsschool?
Het integraal Huisvestigingsplan

Op 30 maart hebben de raden van Druten en Wijchen unaniem ingestemd met het vormen van een werkorganisatie.
Daarmee is de ambtelijke samenwerking per 01-01-2018 een feit.
Uiteraard hebben wij, maar ook de andere partijen in de raad, aangegeven dat bij een robuuste gemeente tussen de rivieren West Maas en Waal en Beuningen daarbij horen.
Raadsvoorstel Werkorganisatie Druten-Wichen

BC7C6489-B1F2-4651-BCE7-E2D8C5C8D828A6FFFF9A-CC9A-4A1C-A183-0C1AD041044F

Raadsvergadering 23 febr. gemeente Druten

De raadsvergadering van 23 februari in de gemeente Druten telde louter hamerstukken.
Een daarvan was het formele ontslag van onze griffier: Elke Dreier.
Zij gaat vanaf april in Heumen als raadsgriffier aan de slag. Wij gaan haar missen, maar wensen haar veel succes! De procedure voor haar opvolging is gestart.

Bij de rechten van de raad heeft Sociaal Maas en Waal weer eens aandacht gevraagd voor het maai-en bermbeleid.
Het valt ons nl. op dat stroken aan o.a. de Koekoek in Druten-Zuid nu zijn gemaaid.
Wij vragen ons af welke afweging er nu gemaakt is en waarom.
Het beeld wat ontstaat is: we proberen wat en zien wel wat ervan komt. De inwoner begrijpt er niets meer van.
Er is geen sprake van een planmatige aanpak: waar doen we wat en waarom?
Als de wethouder blijft vasthouden aan het hap-snapbeleid, zal dat de bloemen en de bijen niet ten goede komen.
Dan zien zij net als Sociaal Maas en Waal door de bomen het bos niet meer.
Reactie namens de portefeuillehouder: we houden vast aan het nieuwe maaibeleid; wel zullen inwoners daar meer bij betrokken worden.

Bij de ingekomen stukken stond een brief van de burgemeester over het niet functioneren van het directieteam van de veiligheidsregio.
Wij spreken daar onze zorg over uit.
Er is een extern onderzoek gestart, wat een snelle analyse moet opleveren.
Wat is de stand van zaken van het onderzoek en zijn er resultaten te melden. Wat is de rol van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur gedurende deze crisis. Wat zijn de specifieke taken van het directieteam tijdens een calamiteit?
De burgemeester antwoordde dat er op dit moment nog geen nieuws is te melden. De raad wordt op de hoogte gehouden.
Er is geen reden tot ongerustheid m.b.t. calamiteiten.

Druten heeft grotendeels het aantal statushouders gehuisvest waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.
Wij vragen ons af hoe de contacten met de gemeente Beuningen verlopen en met het regioplatform.
13 maart staat dit onderwerp (solidariteit in de regio m.b.t. vluchtelingen en statushouders) op de agenda . De burgemeester koppelt dit terug naar de raad.
Op 24 februari barst het carnaval los.

Vanavond naar de sleuteloverdracht in Druten en dan een weekje (bijna) geen politiek.
Tip: op 2 maart organiseert de PvdA een zorgbijeenkomst in het Grand Café van Plurijn, Industrieweg 50 in Nijmegen.
Duur: 19.00 uur-22.00 uur.
Voor alle carnavalsvierders: Alaaf

Najaarsnota 2016 Gemeente Druten

Voorzitter,

De Najaarsnota 2016 geeft een positief beeld van de financiële situatie van de gemeente.
Louter plussen en meevallers,daar valt niets aan af te dingen. En dat doe ik ook niet. Een mooi resultaat.

Maar voorzitter,
Sociaal Maas en Waal wil toch graag een aantal punten naar voren brengen.
Op de eerste plaats zien wij dat het cultuurbeleid nu wel een plaats heeft in deze nota. Ons signaal daarover tijdens de algemene beschouwingen was blijkbaar niet tegen dovemansoren gezegd. Maar ere wie ere toekomt: Sociaal Maas en Waal heeft de voorzet gegeven en de wethouder heeft hem ingekopt.
Ik lees:
We hechten er veel waarde aan dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met culturele activiteiten. Goed geluisterd,wethouder!
Op mijn vraag in het RTG of ook De Kom met het cultuurbudget meedoet,was het antwoord ja.
Wat wil een mens nog meer?
Wel, het volgende:
>>>>>…………Lees meer…

Woonvisie: 2016-2021 Gemeente Druten

Voorzitter,

Kernbegrippen zijn betaalbaar wonen,leefbare wijken en dorpen,toekomstbestendig wonen.

Betaalbaar wonen:
In de sociale huursector spelen een aantal zaken die lastig te voorspellen zijn:economische ontwikkelingen,plaatsing statushouders,scheefhuurders en de doorstroming daarvan.
In de prestatieafspraken zal concreet moet worden gemaakt hoeveel en waar die woningen zullen worden gebouwd.

Leefbare wijken en dorpen: is een blijvend onderwerp.
Nieuw is nu het masterplan voor Druten-Zuid. Goed initiatief,wij zijn benieuwd naar de planning en de pilot. Wanneer is daar meer over bekend?

Levensloopgeschikt wonen:
Hier stond toch echt de blijverslening genoemd als mogelijkheid om dit waar te maken. Ik kom daar bij agendapunt op terug.
>>>>>>……………Lees meer…