Begrotingsvergadering van de gemeente Druten  op 11-11-21

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Druten deed zich een opmerkelijk feit voor:

Oppositiepartij Sociaal Maas en Waal was het eens met het college om de OZB geleidelijk te verhogen in de komende jaren.

De coalitie vond dat te ver gaan.

Bijgaand het betoog van SMW Druten over de redenen waarom gekozen wordt voor een verhoging van de OZB.

Nieuwsbrief november 2021

Link naar “nieuwsbrief november 2021”

Fractie Druten weer op stoom.

Na het zomerreces zijn we weer aan de slag gegaan met zaken die onze aandacht vragen:

– Het besluit van de provincie om in de Kaliwaal zonder overleg toestemming te geven ernstig vervuild PFAS te storten,
Vragen-Kaliwaal-smw-k8d.pdf
– de veranderingen voor de huishoudelijke hulp,
Huishoudelijke-hulp-30-09-21
– een motie over de zelfbewoningsplicht is raadsbreed aangenomen.
Simpel gezegd: geen speculatie op de woningmarkt door het kopen van huizen als belegging te zien.
Motie-zelfbewoningsplicht-30-09-21.pdf
– Daarnaast is er op 3 oktober in Horssen afscheid genomen van Lucas en Henny Korenromp.
Ook Sociaal Maas en Waal heeft hen uitgezwaaid. De toespraak is bijgevoegd.
Toespraak-Lucas-03-10-21

Nieuwsbrief van Drutense fractie van SMW

Druten, juli 2021

Beste Drutense leden van SMW,

Nu de zomervakantie voor de deur staat, is het een goed moment om jullie weer op de hoogte te brengen van wat er zoal door de fractie is gedaan.

Een initiatiefvoorstel van SMW om de cultuurhistorische waarden in stand te houden en dorpsgezichten te beschermen is door de raad unaniem omarmd. Een prachtig resultaat!!  Wij zijn daar blij mee. Het biedt de gelegenheid om bouwplannen aan deze criteria te toetsen. Het college gaat voor de verdere uitvoering zorgen. Met dank aan Wil van den Dobbelsteen.

In Nederland , dus ook in Druten moeten er veel woningen worden gebouwd. Tot 2030 moeten er circa 1000 woningen in onze gemeente bijkomen. Om dit te realiseren zijn er extra beleidsmedewerkers aangenomen, die deze opgave mede moeten gaan ontwikkelen. Op dit moment worden plannen concreet gemaakt voor het gebied tussen Heuvel en van Heemstraweg.  Na de zomervakantie verwacht men daarover met omwonenden in gesprek te gaan. <lees verder>>>>>Lees meer…

Raadsvergadering West Maas en Waal 1 juli 2021

Op 1 juli werden in de gemeenteraad van West Maas en Waal de begroting van 2021 en de voorjaarsnota van 2021 tot 2025 behandeld.
Bij de behandeling van de begroting 2020 heeft Sociaal Maas en Waal vragen gesteld over actiepunten uit het coalitieprogramma die nog niet of slechts beperkt zijn uitgevoerd.Onlangs verkondigde wethouder Mol dat het college de meeste maatregelen uit het coalitieprogramma al heeft uitgevoerd.
Hier hebben we in onze inbreng de nodige kanttekeningen bijgeplaatst.

Voor wat betreft de behandeling van de voorjaarsnota hebben we tijdens ons betoog ingezoomd op de noodzaak van beter communicatie.
Uit onze ervaringen in het afgelopen jaar geen overbodige luxe.

De volledige betogen leest u via de volgende links :

Jaarrekening 2020

Voorjaarsnota 2021-1

Fractie gemeente Druten

Druten, 05-06-21

Beste mensen,

Het is een poosje stil geweest, maar we hebben niet stilgezeten.
Hopelijk zijn jullie allemaal gezond gebleven.
Ik ben inmiddels 1 prik verder en 10 juni volgt de tweede.
De cijfers wijzen uit dat het coronavirus op zijn retour is.

Landelijk sleept de kabinetsformatie zich voort, in Druten zijn de eerste tekenen van verkiezingskoorts voor maart 2022 al merkbaar.

Wat is er zoal gebeurd:

Ons initiatiefvoorstel voor het behoud van cultuurhistorische landschappen en dorpsgezichten is raadsbreed aangenomen. Dat is een goede stap om onze mooie leefomgeving te beschermen.

In Druten gaat flink gebouwd worden. Het plan Tussen Heuvel en van Heemstraweg ligt nu op de tekentafel en wordt uiteraard in de raad besproken.

Jullie zullen ongetwijfeld in de krant hebben gelezen wat de evaluatie in Wijchen van het fusieproces heeft opgeleverd. Ik voeg onze bijdrage over “hoe moet het nu verder?” toe.

Klaar voor de Start is een project waarbij mensen geholpen worden om mee te kunnen doen in onze samenleving. Het kan mensen met een uitkering betreffen, anderstaligen, statushouders.
Onze politieke opvatting is daarmee in lijn. Kernachtig Druten vond dit als enige partij een slecht plan. Bijdrage ook bijgevoegd.

De komende weken staat de perspectiefnota 2021 op de agenda. Op donderdag 10 juni kunnen we daar vragen over stellen ter voorbereiding op het debat op 1 juli.

Woensdag 9 juni wordt er een raadsinformatie avond gehouden door Groeisaam om de situatie toe te lichten over scenario’s onderwijshuisvesting primair onderwijs. Dit gaat met name over de basisscholen in Deest en Afferden.

In juni wordt door de gemeente de cursus Politiek Actief georganiseerd. De eerste bijeenkomst is geweest voor 23 belangstellenden. Dinsdag gaan we speeddaten met de cursisten. Ben benieuwd…

Vrijdag 11 juni gaan fracties en bestuur in gesprek met The Next Brand over de invulling van de communicatiestrategie rondom de verkiezingen.

We zijn inmiddels ook een voorstel over biodiversiteit aan het voorbereiden.

Hartelijke en inmiddels ook zonnige groet,

Mede namens Ton,

Dini