Raadsvergadering 12 nov. 2020 van gemeente Druten.

Tijdens de raadsvergadering van 12  november 2020 is de begroting voor 2021-2024 ongewijzigd vastgesteld.

Sociaal Maas en Waal heeft een motie ingediend over de mogelijkheid om Europees geld te krijgen om met name sociale huurwoningen te isoleren. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.
Motie verduurzaming

Ton Ebben heeft bij het afscheid van wethouder van Elk waarderende woorden gesproken voor diens inzet op het Sociaal Domein.

Hij kreeg van ons twee rode rozen als dank daarvoor, de erepenning van de gemeente Druten en zijn vrouw een mooie bos bloemen.

Gerard de Wildt is met algemene stemmen tot zijn opvolger benoemd.

Visie op algemene beschouwingen november 2020

Persbericht fusie 11-11-2020 Druten-Wijchen

 

College Wijchen zegt nee tegen fusie

Het college van Wijchen heeft nog voordat het definitieve rapport van Berenschot is aangeboden nee gezegd tegen het voornemen van een bestuurlijke fusie tussen Druten en Wijchen.
Dat staat te lezen in de beslisnota voor de gemeenteraad Druten onder  punt 6. (zaaknummer :50462)
Een opmerkelijke actie, waarvan het democratische gehalte grote vragen oproept.
De gemeenteraad is het hoogste orgaan en daar dient besluitvorming in alle openbaarheid  plaats te vinden. Door deze handelwijze zette men ook het college van Druten en de gemeenteraad van Druten voor het blok.
Sociaal Maas en Waal heeft het draagvlakonderzoek ook gelezen en daar uit wordt duidelijk dat er zeker werk aan de winkel is, maar de uitslag van het onderzoek biedt ook ruimte om het debat aan te gaan over de bevindingen.

Onze inschatting …>>>>>>>Lees meer…

Programmabegroting 2021-2022 West Maas en Waal

Bewijzen we met deze programmabegroting onze inwoners een dienst ?

Op de eerste plaats wil ik mijn dank uitspreken aan de ambtenaren voor het beantwoorden van de vele vragen bij deze programmabegroting. Deze vele vragen worden niet zonder reden gesteld. Want die reden hiervoor is dat het reilen en zeilen van de gemeente voor ons als raad niet altijd even helder is. Het is dan ook erg jammer om te constateren dat vragen welke bijvoorbeeld in juni zijn gesteld,  tot op heden nog niet zijn beantwoord. Dit getuigt niet van de  transparantie die je van een organisatie mag verwachten.

Allereerst een korte reactie op de voorliggende programmabegroting en het bijbehorende dekkingsplan.

Waar in november 2019 nog een positief beeld werd geschetst van de gemeentefinanciën, bleek al vrij snel in 2020 dat dit beeld moest worden bijgesteld. Als een onervaren chauffeur wordt er nu op de rem getrapt en naar het middel lastenverzwaring en bezuinigingen gegrepen. Zijn er  geen andere manieren? We weten immers toch dat bezuinigen leiden tot verzwakking van de publieke diensten, toename van de sociale ongelijkheid en economisch herstel vertraagt. Bewijzen we met deze programmabegroting onze inwoners dus wel een dienst? >>>>>>Lees meer…

Artikel over verdeeldheid over gemeentelijke fusie in Maas en Waal.

Dubbelklik op het artikel voor vergroting.

de Maas&Waler 14 okt. 2020

Draagvlakonderzoek gemeente Druten

Dorpsplein Wijchen

Hogestraat Druten

Op 22 september 2020 is in de raad van Druten besloten een draagvlakonderzoek te houden onder inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven over de fusie met Wijchen.

Het betoog van SMW bij dit onderwerp kunt u hier lezen.

Al bij de gemeentelijke herindeling in 1984 was de PvdA Druten voorstander van een grootscheepse herindeling waarbij alle plaatsen ten westen van de A50 een gemeente Maas en Waal zouden gaan vormen. De PvdA was de voorloper van Akkoord ’94 en Sociaal Maas en Waal en zowel Akkoord ’94 als Sociaal Maas en Waal zijn steeds een voorstander van een gemeentelijke herindeling gebleven. In 1984 is er door de PvdA afdelingen uit Leeuwen en Druten nog actie gevoerd met Tweede Kamerlid pater David van Ooijen en journalist Huub van Heijnigen, de grondlegger van de geschiedschrijving van de historie van Maas en Waal in zijn standaardwerk ‘De historie van het Land van Maas en Waal’ verschenen in 1965.

Ook nu zijn we als Sociaal Maas en Waal dat nog en hebben dat zelfs in ons verkiezingsprogramma staan. We zijn van opvatting dat het voor alle inwoners van belang is dat het gebied Maas en Waal een gemeente gaat vormen. Deze gemeente heeft dan meer dan 100.000 inwoners en kenmerkt zich door een keur van kleine kernen met ieder een eigen identiteit en een aantal verzorgingskernen zoals Beneden Leeuwen, Druten, Beuningen en Wijchen. Mogelijk dat ook Heumen bij een dergelijke gemeente zou kunnen aansluiten. Een dergelijke gemeente zou een heel sterke partner zijn binnen de regio met alle voordelen van dien.
Dat zijn opvattingen uit het verleden die blijven gelden voor de toekomst wat Sociaal Maas en Waal betreft.

Terug naar het nu.
Voor ons was de beslisnota zoals die voorligt al acceptabel, maar vanwege het gewenste grote draagvlak vinden wij de voorgestelde aanpassingen goed om mee te nemen.
Wij zijn met andere partijen betrokken bij het overleg over de drie amendementen over de benadering van alle kiesgerechtigden, de formulering van een genuanceerde vraag over de opvatting van de kiesgerechtigde over de eventuele herindeling en de vraag over de gewenste schaalgrootte van een krachtige plattelandsgemeente Maas en Waal . We spreken onze waardering uit voor dhr. Worm voor zijn rol hierbij.
De amendementen dienen wij dan ook mee in.

We zijn blij dat het draagvlakonderzoek onder de inwoners op brede steun in deze raad kan rekenen.

Debat op radio Extra FM met Piet Donkers over één giga gemeente Maas en Waal.

Debat deel 1
Debat deel 2