Druten daagt uit ?

“Streeft onbekommerd naar het ideale”

De lijfspreuk van onze burgemeester in het RTG blijkt van Loesje te zijn.
Ik wil een andere Loesje  gebruiken:

“Je moet de mening van de meerderheid niet verwarren met de waarheid.”

Wie immers koppen gebruikt als de gezondste, de duurzaamste neemt wel een behoorlijk voorschot op de realiteit. De gezondste, de duurzaamste…in vergelijking met wie of wat?
Om echte verbeteringen te realiseren dient er op verschillende beleidsterreinen nog een schepje bovenop te worden gedaan. En dit zien wij als een taak voor coalitie èn oppositie.

Wij vinden dat het collegeprogramma door de raad moet worden vastgesteld, een weg die niet gekozen is door het college. In vele andere gemeenten gebeurt dit wel. Daar zijn voorbeelden van. In Barendrecht en Huizen stelt de raad het collegeprogramma als belangrijkste beleidsdocument vast. Het college gaat nu voorbij aan het feit de raad het hoogste bestuursorgaan is en niet de coalitiepartijen. ————>
Ook de oppositiepartijen maken deel uit van de raad en het college zit er niet alleen voor de coalitiepartijen, maar voor alle raadsleden. En samen zitten we er voor alle inwoners van onze gemeente.

Door nu een collegeprogramma op basis van het coalitieprogramma als beleidsintentie te nemen wordt op geen enkele manier recht gedaan aan de oppositiepartijen die toch een substantieel deel uitmaken van de gemeenteraad van Druten.

En zoals ik al eerder zei: “Je moet de mening van de meerderheid niet verwarren met de waarheid.”

 1. De gezondste

De intenties in deze paragraaf kunnen wij over het algemeen onderschrijven. Of intenties naar resultaat leiden is de vraag. We lezen:

– De aandacht voor alcohol, drugs, etc.
– Eetgedrag door het aanbieden van fruit
– Kennismaken met sport en cultuur.

Wij missen een strategie met een duidelijk actieve rol van de gemeente.

Hoe regelt de gemeente de continuïteit? Genoemde activiteiten bestaan al voor een deel en hebben zeker nog niet geleid tot gezondste kinderen. Wij vinden dat de gemeente in gesprek moet gaan met de schoolbesturen en GGD om samen een strategie te ontwikkelen die leidt tot een continue aanpak.

 • Het Sociaal Team wordt in deze paragraaf gepresenteerd als de spin in het web voor sociale en medische problemen. Op het gebied van woonsituaties waarbinnen sprake is van dementie moet nog een nadrukkelijke verbeterslag worden gemaakt. Tussen de melding en de daadwerkelijke hulp zit vaak te veel tijd. Dat moeten we echt niet willen, omdat het feit dat er binnen de woonsituatie sprake is van iemand met dementie de belasting voor de mantelzorger(s) al enorm zwaar is.De ‘werkgroep Ketenaanpak Dementie’, een van de sub-werkgroepen die zijn gevormd door de ‘werkgroep Langer Zelfstandig Wonen’ van de gemeente Druten, draagt waardevolle suggesties aan voor een betere aanpak die we het college in overweging willen geven.
 • Er is een structuur afgesproken met SPOM over de inzet van contactpersonen tussen scholen en Sociaal Team. De taak van de contactpersonen is voor de scholen onduidelijk.
 1. De actiefste

Veel acties die wij waarderen: de acties om senioren, jongeren en mensen met een beperking kennis te laten maken met het gevarieerde cultuuraanbod van het Agoratheater en het door alle kinderen te laten deelnemen aan sport, cultuur en muziekeducatie. Dit moet structureel worden, met een strategie, afgestemd met alle partijen om continuïteit te borgen en vraagt om bijbehorende middelen.

Dat noem ik niet alleen actief maar zelfs proactief!

De volgende punten licht ik eruit:

 • Een participatiecoach is een belangrijke schakel om de participatie van mensen die minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt naar werk dan wel naar activiteiten te begeleiden binnen het vrijwilligerswerk of een zinvolle dagbesteding. We hebben daarover al in De Gelderlander gelezen.
  Hier wordt nu echt werk van gemaakt. Alleen moet het college sommige raadsleden ervan overtuigen dat een dergelijke coach niet alleen afgerekend mag worden op plaatsingen in het vrije bedrijf.
 • Schulden van mensen zijn een hardnekkig probleem met grote implicaties op vele gebieden. Niet duidelijk wordt hoe het college dit aanpakt of wenst aan te pakken. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geeft in artikel 2 de opdracht aan de gemeenteraden een plan vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van zijn gemeente. Een dergelijk plan heeft de raad, voor zover wij weten, nooit bereikt. Mocht dit plan er wel zijn, dan willen wij daar kennis van nemen. Zo niet, dan zien wij graag een plan tegemoet.
 • De goodybag is een leuk gebaar, waar ook de ondernemers mee kunnen instappen, de gemeente neemt waar wij aannemen de andere kosten voor hun rekening?
 • SPOM en Oeverwal hebben een koersplan voor talentontwikkeling, sport, natuur, techniek etc. In het collegeprogramma (de gezondste, de actiefste) worden dezelfde elementen dat ook genoemd. Gaat de gemeente samenwerken om tot een integrale aanpak te komen?
 1. De veiligste

Niet veel nieuws. Initiatieven rond (jeugd) EHBO en de cursus ‘EHBO achter het stuur’ en de gratis cursussen reanimatie: prima.

 • Bestrijden van drugscriminaliteit zoals hennepkwekerijen en drugslaboratoria is een goede zaak. Leegstaande industriepanden en schuren in onze gemeente zouden op gezette tijden bezocht moeten worden.
  Drugslaboratoria en hennepkwekerijen bevinden zich ook steeds meer in woningen met alle gevolgen van dien. Voorlichting aan onze inwoners, snelle actie van politie en handhaving zijn voorwaarden om deze problematiek aan te pakken. Signalen die kunnen duiden op drugslaboratoria en weetplantages moeten onder de aandacht van onze inwoners worden gebracht zodat zij deze ook kunnen melden.
  Wij zien uit naar een besloten raadsbijeenkomst waar de burgemeester, die steeds meer de crimefighter wordt, met de raad in gesprek gaat over deze problematiek. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 1. De aantrekkelijkste

 • De markt is een troosteloze parkeerplaats, meer niet.
  Het lijkt ons goed om dit in het kader van de raadsagenda(openbare ruimte) te bespreken.
 • De woningbouwplannen:800 woningen waarvan 70% in de eerste vijf jaar. Wij vrezen dat het college deze ambitie niet waar kan maken. Voor september stond het afwegingskader in de planning. Tot op heden niets gezien. Op zijn vroegst kunnen we deze pas de tweede helft van november behandelen en misschien wordt het nog wel later.
  Hoezo de effectiefste?Nu al een vertraging in het voorbereidingsproces terwijl er waarschijnlijk in de praktijk nog vele andere hobbels genomen moeten worden. Dit vraagt een stevige regie van de portefeuillehouder en daar wijst het nu helemaal niet op. Het knelpunt is duidelijk: Veel mensen, vooral jongeren, zijn niet in staat een eigen woning te kopen of te huren. Te weinig inkomen om een eigen woning te kopen en dus aangewezen op een sociale huurwoning of een goedkopere huurwoning in de vrije sector die er te weinig zijn. In plannen kun je niet wonen, daar heb je toch echt huizen voor nodig. Het college moet bestuurskracht tonen en bijvoorbeeld in Tichellande snel een project te laten realiseren door de Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V. voor een wooncomplex voor een- en tweepersoonshuishoudens, dat tegemoet komt aan de betaalbaarheid voor starters.
 • Al eerder hebben wij aangegeven dat wij het terrein van de voormalige school De Dijk een uitstekende locatie vinden om een complex met markante hofjeswoningen te bouwen waarbij een mix van woningen voor ouderen en jongeren mogelijk zijn. Bij de nieuwe woningbouwplannen die in de maak zijn menen wij dat er serieus onderzocht moet worden of daar voldoende belangstelling voor is onder onze eigen bewoners. Dat kan een waardevolle entree zijn naar de oude kern van Druten.
 • Het openbare toilet wordt ondergebracht bij een ondernemer. Maar diezelfde ondernemer mag zelf weten wanneer de zaak open is. Wat te doen bij hoge nood?
  Wij stellen voor een appel te doen op winkeliers en horeca om het winkelend publiek toe te staan van hun toilet gebruik te maken.
 • Druten-Zuid is blijkbaar af. Daar lezen we niets over in het collegeprogramma. Maar er is nog steeds een sluipende maar wel gestage verloedering in sommige wijkdelen in Druten-Zuid. Zowel in de openbare ruimte als bij particulieren. Wij begrijpen dat dit geen eenvoudige problematiek is die simpel oplosbaar is. Maar niets doen is ook geen keuze omdat de verloedering dan alleen maar toe zal nemen. Wij roepen het college op een plan van aanpak te maken in samenspraak met de woningcorporatie en de wijkbewoners.
 • Groenvoorziening
  Afgelopen jaar hebben wij delen van bermen en terreinen kunnen zien die waren ingezaaid met ‘wilde’ bloemen. Hier hebben wij van veel inwoners enthousiaste reacties op gehoord. Maaisel van bermen dient echter te worden opgeruimd, waardoor de bodem verarmt en er planten en bloemen groeien die hier ook thuishoren. 
 1. De duurzaamste

De routekaart staat vandaag op de agenda en daar is de ruimte om onze beschouwingen te geven. Maar er zijn meer zaken die met duurzaamheid samenhangen.

 • Extreme hitte, extreme regenval, extreme droogte zijn gevolgen van klimaatverandering. Vitens liet onlangs weten dat men dit jaar al meer grondwater heeft onttrokken dan de vergunning toeliet. Bovendien is de bodem nu door de warme en droge zomer nog steeds zo droog dat er te weinig watertoevoer dreigt en er daarom nu al het komende jaar weer problemen dreigen. Het lijkt ons tijd voor actie.
 • Wanneer is de regionale stresstest (wat gebeurt er bij zware regenval) beschikbaar? En worden er ook plannen ontwikkeldom regenwater via de bodem te laten afvoeren in plaats via goten en verhardingen naar het vuilwaterriool.
 1. De ondernemendste

Westerhout –Zuid blijft het langst leegstaande terrein.
Er wordt niets verkocht en het gaat alleen nog maar meer kosten door de extra formatie die het college er in stopt. Positieve verhalen over belangstelling leveren niets op.

 • Een bedrijfsverzamelgebouw kan ruimte bieden aan starters en beginnende ondernemingen. Elders bestaande leegstaande bedrijfsruimte kan hier echter ook in voorzien.
 • Hoe staat het college tegenover een maatregel als grondprijsverlaging voor kwetsbare kavels in de gevarenzone?
 • Het Tech-Lokaal is een zaak van het stimuleren van kinderen om zich te interesseren voor techniek. Daar werken de vrijwilligers hard aan. Prima om dit ook als college op te pakken. Hoe gaat het college bedrijven koppelen aan jongeren voor stageplaatsen en masterclasses?
 • Agrarische ondernemers krijgen ruimte voor natuur-en landschapsbeheer. Prima uitgangspunt, want weidevogels zijn verdwenen en daarnaast ook andere levensvormen als insecten en kruiden. Wij willen bemiddelen bij Vogelbescherming om projecten mogelijk te maken.
 • Terrasmeubilair: pluriformiteit in combinatie met kwaliteit spreekt ons meer aan en de ondernemers waarschijnlijk ook.
 1. De effectiefste

   

 • Stageplekken voor jongeren die daarna eventueel kunnen doorstromen is een prima voornemen. Wij hebben in het RTG ook aandacht gevraagd voor mensen die minder gemakkelijk in het vrije bedrijfsleven een baan kunnen krijgen. Graag vernemen wij hoe de situatie in de WDW is. Kan de gemeente zonder schaamrood op de kaken ondernemers pushen om ook uit deze groep mensen in dienst te nemen?
 • Het college meent dat de positieve effecten van de Werkorganisatie Druten Wijchen na een jaar merkbaar zijn. Merkwaardig is dat onder dezelfde bullet het college aankondigt een bedrag te willen reserveren om de kosten van het ziekteverzuim te willen opvangen. Ons ontgaat het oorzakelijk verband.

Voorzitter,

De inwoners van Druten worden uitgedaagd om aan de slag te gaan.
En dat meteen in de overtreffende trap.
Het wat hebben we gelezen, het hoe is nog niet duidelijk.
Dat wordt later bekend gemaakt.
Sociaal Maas en Waal is daar heel nieuwsgierig naar.
Want daar valt of staat het collegeprogramma mee: wat als de inwoners deze handschoen niet kunnen of willen oppakken?
Onbekommerd naar het ideale streven: dat vraagt een open houding en de wil om samen met en voor de inwoners dat ideaal te verwezenlijken.Maar dan moet niet alleen het wat, maar zeker het hoe en ook het wanneer duidelijk zijn.

Speak Your Mind

*