Inbreng SMW in algemene beschouwing begroting 2017 door fractie Druten

Voorzitter,

De begroting voor 2017 levert een positief saldo op van maar liefst ruim €800.000.
En zoals elk jaar ook weer de complimenten aan de medewerkers die aan een overzichtelijke begroting hebben bijgedragen.
Een aantal items uit het Nieuw Beleid springen er wat SMW betreft extra uit:
– Oplaadpalen elektrische auto’s
– Vergroenen openbare gebouwen
Je weet nooit wanneer en hoe het precies ontstaat,maar opeens is het er: momentum.
Plotseling ontstaat een eensgezind enthousiasme, buitelen de plannen over elkaar heen en is het iedereen duidelijk welke kant het op moet.
Wij lopen jarenlang te trekken en ineens worden onze ideeën omarmd.
Later meer hierover.

Maar voorzitter,
er zijn onderwerpen waar we ons zorgen over maken.

Een paar weken geleden heeft de fractie van SMW een VNG bijeenkomst bijgewoond met het thema Omgevingswet.

Een nieuwe wet die het nodige gaat vragen van college, gemeenteraad en ambtelijke organisatie. De nieuwe wet leeft waarschijnlijk nog niet echt in de gemeente Druten, want in de begroting vonden wij twee zinnen verwijzend naar de omgevingswet. Daar staat dat we samen met de gemeente Wijchen werken aan de implementatie van deze wet.
Er komt een plan van aanpak.
Wij zien dit toch wel als een gemiste kans. Druten is geen eiland, het grenst aan de gemeenten West Maas en Waal, Beuningen en Wijchen. Een gedeelde visie voor de grensgebieden c.q. omgevingsgebieden waar de gemeenten elkaar raken is toch wel het minste wat je van de Maas en Waalse gemeenten zou mogen verwachten.

In Druten en West Maas en Waal liggen twee bedrijfsterreinen op een steenworp afstand van elkaar en in het zuidelijkste deel grenzen we aan de belangrijkste toeristische trekker van het Land van Maas en Waal. Dergelijke gebieden moeten toch integraal bezien worden om geen belangrijke kansen te laten liggen.
In West Maas en Waal is inmiddels een projectgroep gestart en voor de jaren 2017 tot en met 2019 is € 450.000,– vrij gemaakt als projectbudget. Kortom, het lijkt er weer op dat ieder binnen het Land van Maas en Waal zijn eigen straatje gaat schoon vegen.
In plaats van adequaat naar het Land van Maas en Waal te kijken en een toekomstbestendige en kansrijke visie te ontwikkelen voor deze regio gaan we separaat visies ontwikkelen zonder een fundamentele afstemming. Hierdoor missen we kansen en kost het de inwoners van Maas en Waal alleen maar meer geld.
Wij pleiten voor een samenwerking met alle buurgemeenten, geheel volgens de intentie van de nieuwe wet. En daarom dienen wij de volgende motie in. Nu is dat nog mogelijk.
Straks als de gemeenten alleen nog maar oog hebben voor hun eigen winkeltje is dat te laat.
Cultuur.
Het is even schrikken, wanneer je ziet dat onder het kopje “Cultuur” (Programmaplan 2017) niets is ingevuld. SWM is ervan overtuigd dat cultuur een belangrijke reden kan zijn om voor een woonplaats te kiezen. En inderdaad:
een goed cultuurbeleid is een economische motor voor een gemeente.
Als ik kijk naar onze gemeente dan zien we Dickensdag en het Agoratheater als voorbeelden daarvan.
Maar ook het Aofers weekend,het Zeeltje festival, het Oktoberfest, de kunstroute,de fotoclub,de Leste Mert,de dag van Druten.Vele mensen van buiten brengen een bezoek aan Druten bij die evenementen. En dan zal ik er best nog een aantal vergeten zijn,denk aan fanfares, harmonieën en koren. Ook die verbinden mensen met elkaar.

Maar er is meer. SMW wil dat alle mensen, zeker alle kinderen in aanraking komen met cultuur.
Enkele jaren geleden heeft de gemeente besloten om de stichting culturele schoolactiviteiten niet meer te subsidiëren. Dat heeft tot gevolg dat kinderen uit gezinnen met zeer lage inkomens en kinderen met een andere culturele achtergrond minder in aanraking komen met belangrijke kunst- en cultuuruitingen.
SMW wil een nieuw uitgebreid cultuurbeleid.
Cultuur moet gezien worden als een economische kans: – mensen vinden het cultuuraanbod een reden om in de gemeente Druten te blijven of te komen wonen.
– richt zich op alle mensen, specifiek op kinderen uit arme gezinnen.
– richt zich op verbinding met onderwijs:
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van schrijvers,schilders en andere kunstenaars die een bijdrage kunnen leveren door op scholen over hun werk te vertellen en kinderen te laten ervaren wat dat werk inhoudt.

Kan er als onderdeel van het cultuurbeleidsplan aangegeven worden op welke wijze de gemeente financiële en structurele ondersteuning kan bieden aan grote culturele evenementen en voorzieningen.
Wij dienen daartoe de volgende motie in.

Voorzitter,

Nu het COA geen gebruik heeft gemaakt van het aanbod voor opvang van vluchtelingen is het oude schoolgebouw de Dijk weer beschikbaar voor een andere functie.
En nu van onze gemeente geen bijdrage in de opvang van asielzoekers wordt gevraagd, is de vluchtelingenproblematiek natuurlijk nog niet opgelost.
Statushouders in asielzoekerscentra verblijven daar veel te lang met allerlei negatieve effecten. Vooral de uitgestelde inburgering is een gemiste kans om statushouders als medelanders snel in onze samenleving te kunnen opnemen.
Hier kan Druten een helpende hand toesteken. Het schoolgebouw de Dijk lijkt bij uitstek geschikt om te verbouwen tot een appartementencomplex voor starters op de woningmarkt. Hier komt dan ook ruimte om statushouders te huisvesten naast andere starters op de woningmarkt. Hoewel Druten veelal op schema loopt daar waar het gaat over de taakstelling voor de huisvesting, lijkt het ons maatschappelijk zinvol een bijdrage te leveren en aan statushouders een snelle inburgering te gunnen.
Hun kansen om een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving zullen daardoor sterk zal toenemen.
Een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om van de Dijk een appartementen complex voor starters en statushouders te maken lijkt ons zeer gewenst en wij vragen het college dan ook een dergelijk onderzoek te starten.
Sociaal Maas en Waal ziet dat de aanval op armoede met name onder kinderen door het gevoerde beleid is ingezet.
Het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en de effecten daarvan voor kinderen moet de komende jaren topprioriteit houden.
We moeten voorkomen dat er een tweedeling ontstaat in de maatschappij.
Er wordt al heel veel gedaan op dit gebied en dat is een goede zaak.
Maar ik constateer ook, samen met anderen, dat niet alle probleemgevallen bereikt worden.
Dat wordt bevestigd door de cijfers van de gemeente Druten.75 % van de doelgroep wordt bereikt.

De overige 25 % zou via
maatschappelijke organisaties als Stichting MeerVoormekaar,Sociaal Team,SPOM, Stichting Leergeld,Pax Christi, KBO en kerken bereikt kunnen worden,maar dat moet wel gecoördineerd worden. Coördinatie van hulp is essentieel voor een hoge efficiëntie.

Daarnaast is het van belang de afweging te maken of alleen financiële ondersteuning de oplossing is.
Een brugklasser die een Ipad of laptop nodig heeft, is misschien beter geholpen met een laptop,dan met het geld daarvoor.
Ik hoor graag de reactie van het college en de fracties.

Duurzaamheid

Gelukkig is het Drutens kwartje voor wat betreft duurzaamheid aan het vallen.
Vorig jaar nog vond de coalitie het allemaal niet zo nodig, maar de nieuwe wethouder heeft meteen al een gemeentelijk energieloket geopend en een inloopavond over duurzame energie georganiseerd.
Het wordt eindelijk menens voorzitter,voor wat betreft de hernieuwbare elektriciteit.

Er komen elektrische laadpalen en openbare gebouwen worden vergroend. U hoort ons niet klagen.
Maar ik citeer uit de Gelderse energiekrant van maart 2016:
Wie energie opwekt is in de toekomst gunstiger uit, zo denkt met in Druten. De gemeente legt daarom zonnepanelen op gebouwen waar inwoners een band mee voelen,zoals een tweetal basisscholen.
Kan de wethouder mij vertellen waar de gemeente dat heeft gedaan of gaat doen. En dan bedoel ik niet Opgewekt Maas en Waal en de Octopus in Horssen.
Ik voel trouwens ook een band met het gemeentehuis, het zwembad, d’n Bogerd en alle dorpshuizen, sporthallen en scholen in de gemeente.
Past prima in het GEA. Ook maar volleggen met zonnepanelen dus.
Gaat de gemeente ook nog gebruik maken van de investeringssubsidie duurzame energie ,die door het ministerie van EZ beschikbaar is gesteld.
70 miljoen voor 2016, loopt tot 2020.
Is de gemeente van plan deze subsidie aan te vragen?
Het gebruik van gas als fossiele brandstof moet verder worden teruggedrongen.
Wordt daar al rekening mee gehouden bij nieuw te bouwen woningen, waarbij het aanleggen van gasleidingen al tot het verleden gaat behoren?
Woningen met nul op de meter worden steeds populairder. De meerkosten verdienen zich terug door de lage energierekening.
Ideeën voorzitter, waardoor de gemeente Druten ook mensen aan zich kan binden.

Voorzitter,
De transitie naar een duurzame samenleving gaat over meer dan alleen het terugdringen van het gebruik van fossiele energie.
Het gaat over hoe de mensen in deze samenleving zich verbonden voelen met elkaar en met hun leefomgeving.
Dat gaat over wonen, werk, welzijn, cultuur, winkels, onderwijs, zorg voor kinderen en volwassenen.
Dat kan soms allemaal meer te maken hebben met praktisch materialisme dan met idealistische motieven. Dat is helemaal niet erg.
Idealen worden wel vaker pas verwezenlijkt wanneer ze worden omarmd door winstbeluste ondernemers en ijdele politici.
Nu wel nog even doorpakken.

Speak Your Mind

*