Nieuwsbrief van Drutense fractie van SMW

Druten, juli 2021

Beste Drutense leden van SMW,

Nu de zomervakantie voor de deur staat, is het een goed moment om jullie weer op de hoogte te brengen van wat er zoal door de fractie is gedaan.

Een initiatiefvoorstel van SMW om de cultuurhistorische waarden in stand te houden en dorpsgezichten te beschermen is door de raad unaniem omarmd. Een prachtig resultaat!!  Wij zijn daar blij mee. Het biedt de gelegenheid om bouwplannen aan deze criteria te toetsen. Het college gaat voor de verdere uitvoering zorgen. Met dank aan Wil van den Dobbelsteen.

In Nederland , dus ook in Druten moeten er veel woningen worden gebouwd. Tot 2030 moeten er circa 1000 woningen in onze gemeente bijkomen. Om dit te realiseren zijn er extra beleidsmedewerkers aangenomen, die deze opgave mede moeten gaan ontwikkelen. Op dit moment worden plannen concreet gemaakt voor het gebied tussen Heuvel en van Heemstraweg.  Na de zomervakantie verwacht men daarover met omwonenden in gesprek te gaan. <lees verder>>>>>

De Regionale Energie Strategie heeft haar eindbod gedaan voor de opwekking  van 1,62 Twh. Druten levert alleen zonne-energie en wij blijven hameren op een combinatie van zon en wind. Leuk detail: ik ben door de Gelderlander genomineerd voor de Pieter Omtzigtprijs vanwege onze vasthoudendheid op dit dossier.

Ton is een initiatiefvoorstel over biodiversiteit aan het voorbereiden. Dit onderwerp heeft nog niet zoveel aandacht maar verdient het wel!!! De biodiversiteit neemt snel af, er moeten maatregelen worden genomen , ook in onze gemeente!

Klaar voor de Start is een project om mensen, die moeite hebben aan werk te komen, te helpen om een zinvolle dagbesteding te geven of betaald werk te laten doen. Mede door onze inspanningen is dat project overeind gebleven. Hier hebben we echt onze  kernwaarde  “sociaal” ingezet. Zonder onze inzet was dit project niet doorgegaan. Kernachtig Druten wilde hiermee stoppen!!

Op 23 juni en 1 juli zijn er nog twee raadsvergaderingen geweest. De belangrijkste punten op de agenda :

  1. De perspectiefnota 2021: Hoe staat de gemeente Druten er financieel voor en wat betekent dat voor de begroting in de komende jaren. Waarschijnlijk hebben jullie meegekregen dat, met name door landelijke maatregelen de gemeentelijke begrotingen niet meer sluitend zijn te maken. Denk aan huishoudelijke hulp(een tarief zonder inkomenstoets) en de jeugdzorg.

Jeugdzorg krijgt voor 2022 1,3 miljoen extra. Dat is te danken aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die dit bij het demissionaire kabinet hebben aangekaart. Het geld voor de Jeugdzorg is geoormerkt!!

SMW wil niet tornen aan het huidige niveau van de voorzieningen en heeft aangegeven dat wij verhoging van de OZB zeker als mogelijkheid zien om het huidige niveau in stand te houden. Voor de fractie is het simpel: De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

  1. Zonnepark Larendeel en Zevent kunnen verder met de ontwikkeling. Zonnepark Oude Weide in Afferden is door de raad en ook door SMW niet akkoord bevonden vanwege de ligging in een waterwingebied en onduidelijkheid over de participatie door de omgeving. De ontwikkelaar zal waarschijnlijk een procedure starten om de rechtmatigheid van dit negatieve besluit aan te vechten.
  1. Bouwen in Afferden.

Voor de bouw van 4 woningen aan de Koningstraat in Afferden is geen meerderheid gevonden, omdat o.a.de lintbebouwing geweld wordt aangedaan. De stemmen staakten (8-8;een raadslid was afwezig) en komt dus in de eerstvolgende vergadering terug. SMW was tegen de bouw van deze woningen gezien ons standpunt over behoud van beschermde dorpsgezichten en landschappelijke waarden.

  1. Inzameling

Wij hebben ingestemd  met een voorstel  voor de inzameling van luiers &incontinentiemateriaal.

  1. Onderwijshuisvesting:

Basisschool in Deest is aan nieuwbouw toe, de school in Afferden over 5 jaar ook. Het schoolbestuur Groeisaam overweegt om één nieuwe school  voor beide dorpen te bouwen, daarmee zou de kwaliteit van het onderwijs  beter worden geborgd. Ons standpunt: kwaliteit van onderwijs staat voorop. Het schoolbestuur voelt vanuit de dorpen geen steun voor de bouw van één school voor 200-220 leerlingen. Optie blijft een basisschool in elk dorp, waardoor de kosten uiteraard ook fors oplopen. Er is nu nog geen besluit genomen, wordt vervolgd.

  1. Nieuwbouw De Lier in Puiflijk.

Er is veel geschreven over dit thema in de kranten. Een ding is duidelijk: het onderwerp was niet goed  voorbereid. Vandaar dat SMW nu geen instemming heeft gegeven aan welk besluit dan ook.

Na de zomervakantie komt er, mede door ons voorstel, een raadsavond waarop verschillende mogelijkheden aan bod komen en de raad een scenario moet kiezen om het onderwerp verder uit te werken.

  1. Zomerreces

Ik ben er aan toe. De laatste maanden waren drukke politieke maanden, met veel  vergaderingen op afstand. Niet altijd fijn. De corona-perikelen lijken naar de achtergrond te verdwijnen. Laten we hopen dat we met zijn allen gezond zijn en blijven zonder pandemie. Ik ben daar niet zeker van.

Grote hitte, stormen, wateroverlast zijn tekenen dat het klimaat echt aan het veranderen is. Een groot punt van zorg. Er moeten nog meer en nog strengere maatregelen genomen worden om de uitstoot van CO2 te verminderen. De vraag is of de samenleving dit ook zo ervaart.

Na de vakantie gaan we aan de slag met The Next Brand, die ons gaan helpen om SMW op de verkiezingskaart te zetten. Druten kan niet verder zonder de inbreng van SMW.

Een oproep: als je iemand kent die onze partij een warm hart toedraagt en actief wil worden, laat het weten .

Het linkse, progressieve, duurzame en sociale  geluid mag in Druten niet verloren gaan!

Ik wens jullie mede namens Ton een fijne vakantie toe. Daarna spreken we elkaar weer.

Dini Uitdehaag

Speak Your Mind

*