Onze visie

Om je standpunten als partij te bepalen, moet je een beeld hebben hoe een gemeenschap zoals de onze het beste kan functioneren. Wat goed is voor de mensen die er wonen. Met oog op de toekomst. Waar wij naar toe willen werken in onze mooie gemeentes.

Eerst het waarheen, dan het hoe

Met duidelijk beleid en geen voorkeursbehandelingen. Een gemeente die regisseert en haar taken zo goed en efficiënt mogelijk uitvoert. Met meer taken, verantwoordelijkheden en minder geld moeten er belangrijke keuzes gemaakt worden. Sociaal Maas en Waal zorgt ervoor dat er meer aandacht komt voor kwetsbare groepen in Maas en Waal zodat zij de ondersteuning krijgen die nodig is om zo goed mogelijk deel te nemen aan onze maatschappij. Een gemeente waar professionals en vrijwilligers solidair en in balans zijn.

Een eerlijk en zorgzaam  Maas en Waal

We ontwikkelen beleid voor zorg en werkgelegenheid vanuit een mensvisie waarbij iedereen even veel waard is en naar draagkracht bijdraagt. We zorgen voor een goed vangnet als het door werkloosheid of beperkingen (even) niet lukt deel te nemen aan de maatschappij. Jeugd- en jongerenbeleid is daarin een belangrijke pijler, om de dorpen aantrekkelijk te houden voor jongeren en jonge gezinnen. Sociaal Maas en Waal gaat uit van de eigen kracht van mensen en waar mogelijk ondersteunen we die, samen met de mensen uit de eigen omgeving. Samen voor elkaar met elkaar.

Een levendig en leefbaar Maas en Waal

We stimuleren innovatieve economische ontwikkelingen die gericht zijn op een groene en gezonde toekomst. Een gemeente die in haar dorpen voorzieningen stimuleert, zowel voor de eigen inwoners als voor gasten die genieten van onze mooie omgeving. Het beleid rondom voorzieningen in onze dorpen gaat altijd over het doel van een voorziening: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle noodzakelijke voorzieningen in een dorp aanwezig dan wel bereikbaar zijn? Hoe kunnen we slim combineren? En hoe kunnen we daar als gemeente bij helpen?
Burgers en bedrijfsleven geven we de ruimte om te ontwikkelen met oog voor onze omgeving en onze burgers. (gezondheid, duurzaamheid, milieu).
De gemeente denkt mee waar mogelijk en ondersteunt waar nodig. Ook geeft de gemeente het goede voorbeeld: duurzaamheid wordt in de eigen organisatie, de eigen gebouwen en het wagenpark ingebed.

Een duurzaam en slim Maas en Waal

Met actieve inbreng van haar burgers. Een gemeente die niet alleen tijdens de verkiezingen, maar doorlopend de kracht van haar inwoners en bedrijven ziet en stimuleert. Een gemeente die burgerinitiatieven actief ondersteunt als dat de gemeenschap ten goede komt. Een coöperatieve, participerende grondhouding van het gemeentelijk apparaat is dan noodzakelijk. Daarbij hoort altijd de positieve beginvraag “wat kan de gemeente doen om dit mogelijk te maken?” Sociaal Maas en Waal staat voor het belang van heel Maas en Waal. Dat uitgangspunt betrekken we in al onze discussies.

Een democratisch en transparant Maas en Waal

De dorpen bepalen het gezicht van Maas en Waal, niet de gemeentelijke organisatie. Sociaal Maas en Waal vindt dat we bestuurlijk en ambtelijk meer voor onze dorpen kunnen betekenen als we dit in groter verband organiseren. Allereerst door de samenhang binnen de gemeente te versterken, tussen de dorpen onderling. Maar ook door samen met andere gemeenten in Maas en Waal in te zetten op behoud van de leefbaarheid in onze dorpen en het buitengebied.