Programmabegroting 2021-2022 West Maas en Waal

Bewijzen we met deze programmabegroting onze inwoners een dienst ?

Op de eerste plaats wil ik mijn dank uitspreken aan de ambtenaren voor het beantwoorden van de vele vragen bij deze programmabegroting. Deze vele vragen worden niet zonder reden gesteld. Want die reden hiervoor is dat het reilen en zeilen van de gemeente voor ons als raad niet altijd even helder is. Het is dan ook erg jammer om te constateren dat vragen welke bijvoorbeeld in juni zijn gesteld,  tot op heden nog niet zijn beantwoord. Dit getuigt niet van de  transparantie die je van een organisatie mag verwachten.

Allereerst een korte reactie op de voorliggende programmabegroting en het bijbehorende dekkingsplan.

Waar in november 2019 nog een positief beeld werd geschetst van de gemeentefinanciën, bleek al vrij snel in 2020 dat dit beeld moest worden bijgesteld. Als een onervaren chauffeur wordt er nu op de rem getrapt en naar het middel lastenverzwaring en bezuinigingen gegrepen. Zijn er  geen andere manieren? We weten immers toch dat bezuinigen leiden tot verzwakking van de publieke diensten, toename van de sociale ongelijkheid en economisch herstel vertraagt. Bewijzen we met deze programmabegroting onze inwoners dus wel een dienst? >>>>>>

Waarom wordt er niet gekozen voor het tijdelijk aantrekken van extra middelen? Bijvoorbeeld door middel van een lening om het wegenonderhoud af te dekken, zodat we nu in moeilijke tijden, we zitten tenslotte in een crisistijd, onze inwoners niet onnodig op extra kosten hoeven te jagen. We zouden ons hiermee tijd verschaffen om te werken aan een betere efficiency van de organisatie en kunnen daarmee aan de uitgavenkant kosten besparen. Verder kan er gewerkt worden om bij het innen van leges toe te werken naar een betere kostendekking. We zitten als West Maas en Waal hierbij ruim 10 % onder onze  buurgemeenten Druten en Beuningen. Bij de leges voor bouwvergunningen 30 %, bestemmingsplannen 15 %  en reisdocumenten 41 % valt nog een flinke inhaalslag te maken.

Dit geldt eveneens bij het innen van de OZB. In plaats van te kiezen voor verhoging zouden we er eerst eens voor moeten zorgen dat iedere woningbezitter wordt aangeslagen aan de hand van een marktconforme taxatie. Al twee jaar op rij heeft SMW aangetoond dat dit niet het geval is en dat juist woningbezitters in het duurdere segment daar het meest van profiteren. Hier laten we dus al jaren inkomsten liggen! Een minder mooi voorbeeld van het rechtvaardig omgaan met onze inwoners. Ons afgegeven signaal werd niet opgepikt, niet door coalitiepartijen, niet door college. Sterker nog “We gaan toch geen brandje maken om te kijken of de brandweer wel functioneert.“ kregen we te horen. Gelukkig heeft de Waarderingskamer ons signaal wel opgepakt en zij gaat, na eerdere waarschuwingen, de verrichtingen van de BSR bij de komende taxaties nauwgezet volgen.

Een andere voorgestelde belastingverhoging is de toeristenbelasting. Een jaar geleden dienden wij hiertoe al een motie in. Niet met het idee tekorten te dekken, maar met het idee om te kunnen investeren in voorzieningen voor toeristen. Denk hierbij aan wandel- en fietspaden of markante zitplekjes in onze gemeente. Deze motie van SMW om de toeristenbelasting enigszins op te trekken naar landelijk niveau werd afgewezen met de reden dat men dit de ondernemers niet kon aan doen. Nu is dat blijkbaar geen geldig argument meer. Uiterst merkwaardig in Coronatijd. Wij zijn voorstander om eerst eens het systeem van heffen onder de loep te nemen. Daar is in onze ogen nog voldoende winst te behalen.

Dan het meest schrijnende voorstel : de verhoging van de hondenbelasting met schrik niet 350% ! Ongelooflijk.

Waar we eerst voor Sinterklaas hebben gespeeld door o.a. duizenden vierkante meters grond gratis weg te geven,  gaan we dat gat nu proberen te dichten over de ruggen van de hondenbezitter. Onacceptabel om één doelgroep zo fors te pakken. Opnieuw een schrijnend voorbeeld van onrechtvaardig optreden.

Blijkbaar wordt er niet goed stil gestaan bij de positieve effecten van het bezit van een hond voor onze inwoners. Denk hierbij aan het plezier,  het verzachten van de eenzaamheid en het bevorderen van de gezondheid door het maken van dagelijkse wandelingen. Bovendien leidt het uitlaten van je hond ook regelmatig tot het maken van sociale contacten.

Wat hierbij  in het oog springt is de onderbouwing. Er is hiervoor een vergelijkend onderzoek gedaan in zeventien “omliggende gemeenten”.

In  4 van de 17 gemeenten wordt geen hondenbelasting geheven. Dit is voor het gemak maar buiten beschouwing gelaten. Het werkelijke gemiddelde is €48,41 en niet de €63,35 want dat is het gemiddelde als je deze 4 gemeenten erbuiten laat. Deze €48,41 ligt trouwens ook nog hoger dan het landelijk gemiddelde van €45.00.

Als we dan toch vergelijkend onderzoek willen doen naar, in dit geval deze 17 gemeenten, dan moet je de lijn ook doortrekken. Dan stuit je bijvoorbeeld op het feit dat de rioolheffing voor meerpersoonshuishoudens in deze gemeenten €25,00 lager ligt, dan in West Maas en Waal. Datzelfde geldt ook voor de afvalstoffenheffing, €10.00 lager.

Door aan “cherrypicking” te doen v.w.b. de hondenbelasting schepen we juist één  groep inwoners op met een fors hoger belastingtarief, terwijl we het op andere fronten hebben laten liggen, zoals de OZB, de toeristenbelasting en de legeskosten.

Wat betekenen deze cijfers nu voor de aanslag lokale belastingen voor 2021 en de jaren daarna? Laten we even een gezin nemen met een eigen huis van € 325.000, en een hond. In 2020 betaalde dit gezin aan afvalstoffenheffing met een gemiddeld aantal ledigingen, rioollasten, OZB en hondenbelasting in totaal € 971.17. Met de voorliggende voorstellen gaan deze omhoog naar ongeveer € 1048.00. Voor de afvalstoffenheffing  en de rioolbelasting is hierin een gemiddelde verhoging van ca. 2,5% meegenomen in lijn met de gemiddelde verhoging van de afgelopen 10 jaar en een gelijkblijvende aantal ledigingen.   Dat is een toename van ruim € 76.00. Leg dat maar eens uit aan onze inwoners. En dan lopen we ook nog eens het risico opgezadeld te worden met een eenmalig bijdrage van € 100.— per huishouden m.b.t. de nazorgfonds voor stortplaatsen!

Laten we eerst eens kijken naar die belastinginkomsten waar we het laten liggen door scheefgroei, onderwaardering, zoals de legeskosten, bestemmingsplannen, reisdocumenten, toeristenbelasting en OZB-waarderingen van het duurdere segment van de woningen, zodat we een eerlijkere verdeling krijgen en niet de lasten bij bepaalde groepen inwoners leggen. Als we hier op inzetten dan hoeven we niet te bezuinigen op het sociaal domein en de openbare werken.

Het bezuinigingsplan leidt natuurlijk onze aandacht enigszins af van de programmabegroting die voorligt. Toch noteren we ook hier de nodige vraagtekens.

Hoe staat het met de verduurzaming en het gebruik van nieuwe energiebronnen ?

Het enige wat we vinden is het aanbrengen van LED verlichting in twee gymzalen en dat was het dan. Hiermee overtuig je inwoners niet van het belang om over te schakelen op duurzame energie. Een mooi project van ondernemers en inwoners in Wamel  dit jaar kreeg geen groen licht. Dat van uitstel wel eens afstel kan komen speelt blijkbaar geen rol. Maar waarom staat er in Beneden Leeuwen echter wel een zonnepark op particuliere grond? Meten we hier met twee maten?

Er ligt een mooi plan met maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie. Gaan we hierbij een eerder verzoek van SMW om bij elke school een Tiny Forest te realiseren nu inlossen?

  • Hoe staat het met de ontwikkeling van het project De Kraanbaan? Wanneer worden we hierover geïnformeerd? Zit hier geen datum aan waarbinnen er gebouwd moet gaan worden? Deze vraag staat nog open van november 2019?
  • Wat zijn concreet de maatregelen die wij als gemeente nemen om jongeren en hun ouders bewust te maken van de gevolgen en consequenties van drug- en alcoholgebruik? Blijft dit enkel bij de huidige voorlichting, of gaan we hier breder op in zetten?
  • Waarom is onze betrokkenheid bij het inburgeringsproces gering? Is het niet in ons belang dat deze mensen snel integreren? We sluizen 29.000 euro budget terug naar de Algemene Reserve. Waren er geen extra activiteiten te bedenken die kunnen bijdragen aan het sneller integreren?
  • Hoe staat het met de huisvestiging van buitenlandse werknemers? Wonen zij inmiddels corona-proof? Hebben wij hier zicht op? Over hoeveel personen gaat het hier in onze gemeente?
  • Gaan we maatregelen treffen om de vervuiling van onze leefomgeving door zwerfafval tegen te gaan, of blijft het slechts bij het opruimen van het afval door vrijwilligers? Gaan we iets doen aan het crossen, wild kamperen en vervuilen van ons uiterwaardengebied?
  • Is het systeem van het innen van toeristenbelasting toe aan verandering, of blijven we op dezelfde voet doorgaan?
  • Per 1 januari worden personeelszaken, ICT en financiële administratie uitbesteed. Wat betekent dit voor het personeel dat hierbij betrokken is?
  • Waarom verdwijnen maatregelen zomaar van de lange termijnagenda?
  • Is het normaal dat maatregelen, met als reden het vertrek van een ambtenaar, voor langere tijd worden uitgesteld?

U ziet als raadslid worstel ik met vele vragen. Ik hoop dat het college nu eens komt met heldere antwoorden en daadkracht.

 

 

 

Speak Your Mind

*