Raadsvoorstel Werkorganisatie Druten-Wijchen

Raadsvoorstel Werkorganisatie Druten-Wijchen

Op de eerste plaats willen wij onze waardering uitspreken voor het vele werk dat verricht is om tot dit veelomvattende en gecompliceerd plan te komen.

Er moeten veel partijen tevreden worden gesteld, onzekerheden worden weggenomen en dat terwijl het plan een visie heeft waarbij de planbeoordelaars zoals de colleges van B&W, de ondernemingsraden, de raadsleden en noem maar op, er ook weer andere theorieën en opvattingen tegenover blijven stellen. Ik kan heel goed invoelen dat dit soms inspiratie geeft, maar even zo vaak ook tot vermoeiende momenten waarbij misschien wel gedacht wordt, komen we hier ooit wel goed uit.

Mijn oordeel is dat de operatie gelukt is, maar er natuurlijk altijd vragen blijven. Ook wij hebben deze vragen, maar dat laat onverlet dat onze waardering voor het werk groot is.

Bij de visie lezen we dat de inwoners, ondernemers en instellingen zelf met plannen en ideeën komen en dat de gemeente optrekt met de partners in de samenleving.

Op het gebied van het sociaal domein zal echter het optrekken met instellingen onvoldoende zijn. En wie zijn die instellingen dan wel? Alleen de beroepsorganisaties die taken in dit domein uitvoeren en daarbij financieel door de gemeente ondersteund worden of ook organisaties die op dit gebied taken uitvoeren als vrijwilligers die om gemeentelijke ondersteuning vragen?

Daarnaast zijn er in het sociale domein inwoners, denk aan de langdurige bijstandsgerechtigden en kinderen die soms jarenlang onder de armoedegrens moeten opgroeien.

Voor deze groep kan de gemeente niet alleen wachten op initiatieven uit de samenleving, maar zal men zelf heel actief deze doelgroep moeten proberen te benaderen om de uitzichtloze situatie te verlichten. Als het college deze houding onder een van de kernwaarden van de werkorganisatie, namelijk ‘ondernemend’, wenst onder te brengen vinden wij dat prima. Als maar geborgd wordt dat er vanuit onze gemeente actieve aandacht is voor deze groepen die op en soms onder de armoede grens leven.

Bij de dienstverlening, zo lezen we, zou de identiteit van de zelfstandige gemeente voorop staan. Wij zouden er voor kiezen om de kwaliteit van de dienstverlening voorop te zetten en niet de identiteit van de zelfstandige gemeenten. Die identiteit omvat niet veel meer dan dat het twee zelfstandige gemeenten zijn. Qua karakter, sociale structuur, historie zijn er nauwelijks verschillen en als er al kleine verschillen zouden zijn dan moet men deze niet uitvergroten om de eigen identiteit boven de kwaliteit te stellen. Die eigen identiteit wordt in stand gehouden door het eigen briefpapier van de twee gemeenten.

In het raadsbesluit lezen we dat de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen, een volgende stap vormt naar het streven naar een robuuste gemeente tussen de rivieren. Wij als fractie van Sociaal Maas en Waal onderschrijven dit. Het is een belangrijke stap. Hoewel we nog niet zeker weten of daarmee ook de bordjes ‘Einde strooigebied gemeente Wijchen of Druten’ daarmee al verdwijnen, rekenen wij daar in 2018 toch wel op, dat zou voor de weggebruiker wel zo prettig zijn want je weet het nu na zo’n bordje maar nooit.

In 2018 staat de organisatie, een organisatie voor beide gemeenten. Als je de beschikking hebt over een dergelijke organisatie dan is een politieke samenvoeging ook veel minder gecompliceerd. Dat vraagt namelijk niet om complexe organisatorische vraagstukken zoals twee organisaties met meerwaarde in elkaar te schuiven. Dat vraagt om politieke moed om te erkennen dat ook één politiek bestuur beter kan waken over de belangen van de inwoners van dat gebied. Dat geeft ook raadsleden die dan gezien hun bezoldiging, meer tijd kunnen besteden aan het raadswerk. Het geeft daarnaast een besparing op de bestuurskosten door minder maar wel beter betaalde raadsleden die daardoor in staat zijn meer tijd voor het raadswerk vrij te maken. Ook is er sprake van minder wethouders en slechts één burgemeester en één gemeentesecretaris. Deze besparing op kosten vinden wij overigens van ondergeschikt belang. Van belang achten wij dat de bestuurskracht van de direct verkozen volksvertegenwoordigers versterkt kan worden.

Beleidsharmonisatie helpt zeer om de werkorganisatie effectiever te laten werken. Een APV, een subsidieverordening en noem maar op zijn zaken waar we serieus over na moeten denken. Goede relaties tussen beide raden zijn daarbij van belang en desgewenst overleg met geestverwante fracties voor een goede afstemming.

Het moet politiek gezien toch niet zo moeilijk zijn om bijvoorbeeld een APV in elkaar te schuiven. Veelal is de basis de modelverordening van de VNG. Bij een regeling als de subsidieverordeningen zal dat mogelijk wat gecompliceerder liggen, maar met het beste uit de twee verordeningen gaat dat misschien betekenen dat een dergelijke verordening wint aan kwaliteit. Als we daarmee aan kwaliteit en effectiviteit kunnen winnen dan zijn dat alleen maar winstpunten. Bij de meer ingewikkelde regelingen zou een voorlichtingsbijeenkomst over het concept voor beide raden een instrument kunnen zijn om de eenstemmigheid te bevorderen.

Sociaal Maas en Waal is een groot voorstander van de bundeling van krachten in de nieuwe organisatie.

Ik heb al een doorkijkje gegeven naar de betekenis hiervan voor de toekomst.
Terug naar het heden: deze operatie markeert een cruciaal moment in de regionale samenwerking.

Sociaal Maas en Waal zal blijven streven naar een robuuste gemeente tussen de rivieren.

En ja, daar ligt ook nog steeds West Maas en Waal..