Reactie op Hoofdlijnen van Beleid van coalitie gem. Druten

Dit is de reactie  van Sociaal Maas en Waal Druten op de Hoofdlijnen van Beleid zoals die door de coalitie van Kernachtig Druten en de Samenwerkende Dorpslijsten zijn gepresenteerd.
De hoofdlijnen van beleid zijn 2 maanden na de verkiezingen vastgesteld: Samen Verder.
Dat is voor meerdere uitleg vatbaar: de coalitie gaat samen verder.
De raad gaat samen verder. We gaan in de regio samen verder. Het college gaat in ieder geval samen verder.
Als je samen verder gaat, dan stel je ook  doelen.. Waar gaan we heen? Wat moet er in 2022 bereikt zijn?
Er wordt heel veel gestimuleerd, bevorderd, al het mogelijke gedaan, onderzoek gedaan.
Kortom, er liggen stevige opdrachten om daadwerkelijk omgezet te worden in concrete beleidsplannen.
Wij gaan daar vast meer over lezen in het collegeprogramma.  >>>>>>> voor meer……….

Leefbaarheid:

Populatiebekostiging is de gevleugelde term.
Zichtbaarheid van het Sociaal Team in de kernen  leidt tot besparing en minder bureaucratie:dat klinkt als een aanname en behoeft dus geen onderzoek?
Bestrijding armoede onder kinderen uit gezinnen rond bijstandsniveau:  inkomensnorm nu is 120% van het bijstandsniveau en daar houden we nog geld aan over.
Onderwijs voert de boventoon qua stimuleren,promoten,al het mogelijke doen,ons sterk maken.
Maar waar en hoe kunnen kinderen hun talenten ontwikkelen?
Elke kern op gelijke wijze behoudt de  sportvoorziening. De voetbalclub bestaat niet meer, maar het veld blijft bestaan. Dat adagium geldt ook voor Voorzieningen en cultuur. Niks geen maatwerk, op gelijke wijze.
Het onderscheid tussen vluchtelingen en statushouders is eindelijk geland. Integratie wordt nadrukkelijk benoemd. Nu pas een aandachtspunt? Wat gebeurt er met  getraumatiseerde statushouders.
Onderwerpen raadsagenda: prima, maar met name m.b.t. woningbouw zal de nieuwe omgevingswet daarbij betrokken moeten worden. Daar lezen we helemaal niets over.

Duurzaamheid: nu locaties ook op water? Zijn we nog op tijd voor het project op de Uivermeertjes?
Ook hier stimuleren,voortvarend aanpakken,onderzoek doen,promoten,streven naar.
De provincie heeft overigens van het kabinet de opdracht om in  Gelderland voor 6 regio’s een verplicht energieplan in te voeren. Gemeenten kunnen niet meer ontsnappen aan windturbines en zonnepanelen.

Op het gebied van Werk en Inkomen lezen we Dijkhofachtige taal: mensen met een uitkering die kunnen werken,moeten aan het werk zijn. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er ondersteuning. Erg generaliserend  en stellend omschreven. In het collegeprogramma verwachten we antwoord op de vraag: hoe gaat u dat doen?

Toerisme:

De uiterwaarden zijn op de schop genomen voor een verdere natuurontwikkelingen een betere bescherming tegen hoog water. Niet om er een pretpark van te maken. Juist de mogelijkheid tot wandelen en fietsen op de dijk maakt dat flora en fauna zich in dit gebied kunnen herstellen en het een rijk en interessant  natuurgebied kan worden zoals ook de bedoeling is van Natura  gebieden.
Is er gedacht aan de mogelijkheid om campers nabij de Veerdam toe te laten?

Lokaal bestuur:

We lezen:
Enerzijds is een herindeling in het Land van Maas en Waal noodzakelijk.  Maar samenwerking zoeken we na Wijchen in het Rijk van Nijmegen. Wat betekent dat voor WMW?
Veiligheid: voor wat betreft productie van drugs: er meteen op af. Daar hoeft geen plan van aanpak aan te pas te komen.
De appendix laat het gebruikelijke beeld zien van een opsomming van wensen voor alle kernen.
Een objectief en algemeen overzicht van tekortkomingen of gebreken, los van dorp of kern, moet wat ons betreft het belang van al die wensen onderbouwen.
Al met al een dus heel veel streven naar, stimuleren, onderzoeken, bevorderen.

Wij zien uit naar de vertaling van deze Hoofdlijnen in concreet beleid vanuit een doel: daar willen we met de gemeente Druten staan in 2022.

Tot slot: samen verder interpreteer ik ook als samen verder met de hele raad.

Voor ons betekent  het dat  ideeën en plannen van de oppositie op de inhoud worden beoordeeld en zo ook kans van slagen krijgen. Dat is democratisch handelen. Per slot hebben bijna 2200 Drutenaren niet voor deze coalitie gestemd en die verdienen het ook gehoord te worden.

Speak Your Mind

*