Huishoudelijk Reglement Sociaal Maas en Waal

Afdeling I: Algemene onderwerpen:

Artikel 1:

Artikel 1.1:
Een ieder die instemt met  de doelstellingen van de vereniging Sociaal Maas en Waal en deze ondersteunt kan lid worden van de vereniging. Binnen de gemeenten in Maas en Waal mogen leden uitsluitend politiek actief zijn voor de vereniging Sociaal Maas en Waal. Onder politiek actief wordt in ieder geval verstaan bestuurslid van een politieke organisatie, raadslid, of steunfractielid.
Artikel 1.2:
Leden maken hun politieke activiteiten buiten Maas en Waal kenbaar aan het bestuur.

Artikel 2:
Door het bestuur wordt iedere vier jaar een lange termijn visie opgesteld, zoals bedoeld in artikel 2 van de statuten en ter instemming voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 3:
Artikel 3.1:
Door het bestuur wordt zorg gedragen voor het opstellen van het verkiezingsprogramma van Sociaal Maas en Waal. Het programma bevat een algemeen deel voor Maas & Waal en een specifiek deel voor de afzonderlijke gemeenten in Maas & Waal.
Artikel 3.2:
Het programma van Sociaal Maas en Waal wordt op de website (www.sociaalmaasenwaal.nl) gepubliceerd. De burgers van Maas en Waal worden in de gelegenheid gesteld om een bijdrage aan het programma te leveren.
Artikel 3.3:
Het algemeen deel van het verkiezingsprogramma van Sociaal Maas en Waal wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Artikel 3.4:
De specifieke delen van het verkiezingsprogramma worden ieder voor hun deel vastgesteld door de leden woonachtig in de betreffende gemeenten.

Artikel 4:
De ledenvergadering stelt het financiële beleid vast en mandateert het bestuur voor de uitvoering hiervan.

Artikel 5:
De in artikel 4, lid 3 van de statuten genoemde schriftelijke aanmelding kan door het bestuur gedelegeerd worden naar een hiertoe aangestelde beheerder van het ledenbestand.

Afdeling II: Bestuur:

Artikel 6:
Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering.

Artikel 7:
Artikel 7.1:
Het bestuur bestaat uit ten minste één voorzitter, één secretaris en één penningmeester.
Artikel 7.2:
In de in artikel 7.1 genoemde functies worden de kandidaten op voorstel van het bestuur in functie gekozen door de algemene ledenvergadering.

Artikel 8:
Door de algemene ledenvergadering kunnen maximaal zes kandidaten als algemene bestuursleden in het bestuur worden gekozen. Het bestuur draagt zorg voor een voordracht.

Artikel 9:|
Leden kunnen zich bij de secretaris van het bestuur melden als kandidaat bestuurslid.

Artikel 10:
Artikel 10.1:|
Het bestuur stelt zelfstandig zijn taakverdeling vast, met inachtneming van hetgeen bepaald is in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Artikel 10.2:|
Het bestuur kan voor bepaalde taakgebieden commissies instellen. De commissies werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur en rapporteren aan het bestuur.

Artikel 11:|
Artikel 11.1:
Het bestuur treedt reglementair af volgens een door de ledenvergadering vast te stellen rooster van aftreden. De voorzitter en de secretaris treden nooit tegelijkertijd af.|
Artikel 11.2:|
Het zittend bestuur blijft bevoegd totdat er voorzien is in de opvolging van het bestuur.

Artikel 12:|
Het bestuur schrijft binnen drie maanden na het ontstaan van de in artikel 7, lid 4 van de statuten genoemde omstandigheid een algemene leden vergadering uit teneinde te voorzien in de ontstane vacature(s).

Afdeling III: Algemene ledenvergadering:

Artikel 13:
Door het bestuur wordt in ieder geval binnen drie maanden na het beëindigen van het verenigingsjaar, een algemene ledenvergadering uitgeschreven, waarbij de in artikel 11 van de statuten genoemde verslagen aan de orde komen. De convocatie dient minimaal 2 weken voor de datum ALV verzonden te zijn.

Artikel 14:
Artikel 14.1:
Het bestuur roept de algemene ledenvergadering elektronisch bijeen met vermelding van de agenda en medezending van relevante stukken.}|
Artikel 14.2:
Bij iedere elektronische oproep of mededeling wordt voor de anonimiteit van de leden van Sociaal Maas en Waal zorg gedragen.
Artikel 14.3:
Leden kunnen bij de secretaris van het bestuur agendapunten inleveren voor de algemene ledenvergadering tot 9 dagen voor aanvang van de vergadering. Het bestuur voorziet de ingekomen voorstellen van een preadvies. Tijdens de algemene leden vergadering  hebben alleen leden stemrecht.
Artikel 14.4:
Indien de door het bestuur uitgeroepen algemene ledenvergadering beoogt een wijziging te brengen in de statuten, het huishoudelijk reglement, de lange termijn visie, het programma of enig andere te nemen beslissing waarvoor een quorumvereiste geldt, dan dient het bestuur hiervan uitdrukkelijk melding te maken in haar uitnodiging en de relevante stukken mee te zenden.

Afdeling IV: Financiële middelen en verkiezingsfonds

Artikel 15:
De in artikel 6 onder a. van de statuten genoemde geldmiddelen kunnen slechts dan geaccepteerd worden indien en voor zover de (politieke) onafhankelijkheid van Sociaal Maas en Waal niet in geding is. De beoordeling in deze is aan het bestuur en het bestuur zal op de in artikel 11 van de statuten beschreven wijze verslag doen van zijn optreden in deze. Donaties, giften en legaten boven de € 500,00 worden met naam vermeld in het financiële jaarverslag.

Artikel 16:
De in artikel 6 onder b. van de statuten genoemde afdrachten worden verricht met inachtneming van de wet. Door het bestuur wordt hieromtrent beleid opgesteld welke door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 17:
Artikel 17.1:
Het bestuur draagt zorg voor een verkiezingsfonds voor de verkiezingen van de gemeenteraden waarbij de beschikbare middelen gelijkelijk worden ingezet in deelnemende  gemeenten.
Artikel 17.2
Er is sprake van één campagneteam voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het team kent secties  voor iedere deelnemende gemeente een eigen sectie. Het campagneteam dient zorg te dragen voor een goed evenwicht in het profileren van Sociaal Maas & Waal als politieke groepering en de specifieke gemeentelijke aandachtspunten.

Afdeling V: Weigering van leden en opzegging namens de vereniging

Artikel 18:
Door het bestuur kunnen nieuwe leden in ieder geval worden geweigerd indien er gerede twijfel bestaat ten aanzien van het onderschrijven van het doel van de vereniging. Daarnaast kunnen nieuwe leden geweigerd worden indien redelijkerwijs verwacht kan worden dat de belangen van de partij geschaad worden door het lidmaatschap

Artikel VI: Verkiezingen

Artikel 19:
Artikel 19.1:
Door het bestuur worden voorbereidingen getroffen om er zorg voor te dragen dat Sociaal Maas en Waal deel kan nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Maas en Waal. Hiertoe zorgt hij voor inschrijving in het kiesregister, stelt hij een kandidatencommissie voor, organiseert een algemene ledenvergadering teneinde kandidatenlijsten vast stellen, bewaakt het tijdpad en verricht alle overige handelingen.
Artikel 19.2:
De kandidatencommissie bestaat uit secties verdeeld naar de gemeenten waarin wordt deelgenomen aan de verkiezingen van de gemeenteraad. De leden van deze commissie beogen zelf geen deelname aan het bestuur van de gemeente. Zij kunnen wel geplaatst worden op de kandidatenlijst, maar niet bij de eerste vijf kandidaten.

Artikel 20:
Kandidaten voor de gemeenteraad dienen de lange termijn visie en het partijprogramma van Sociaal Maas en Waal te onderschrijven.

Artikel 21:
Artikel 21.1:
Leden die zich kandidaat willen stellen voor de gemeenteraad kunnen zich melden bij de kandidatencommissies. De kandidatencommissies kunnen tevens leden verzoeken zich kandidaat te stellen.
Artikel 21.2:
De kandidatencommissies onderzoeken de geschiktheid van de kandidaten in het licht van de lange termijn visie en het programma van Sociaal Maas en Waal.
Artikel 21.3:
Door de kandidatencommissies wordt geïnventariseerd welke leden op de voorlopige kandidatenlijsten geschikt en bereid zijn om op te treden als lijsttrekker.|
Artikel 21.4: De kandidatencommissies stellen kandidatenlijsten op waarbij iedere sectie voor de eigen gemeente verantwoordelijk is.

Artikel 22:
Door de kandidatencommissies worden voorstellen gedaan ten aanzien van de volgorde van de definitieve kandidatenlijsten. Het bestuur mag gemotiveerd afwijken en wijzigingen in de volgorde voorstellen. De algemene ledenvergadering kan van dit voorstel evenals van het voorstel van de kandidatencommissie afwijken omdat de leden het recht hebben de kandidatenlijst te amenderen. Daarbij dient artikel 17 lid 7 van de statuten in acht te worden genomen.

Artikel 23:
De lijsttrekkers worden door de algemene ledenvergadering gekozen met inachtneming van het gestelde in artikel 16 van de statuten.

Afdeling VII: fractie en steunfractie

Artikel 24 :
De fracties overleggen halfjaarlijks met het bestuur. Op de agenda van het overleg staan in ieder geval de volgende onderwerpen:

  • De vorderingen van de doelstellingen van SMW.,
  • De relatie van de fracties met de andere fracties in de gemeenteraad en met het College t.a.v. de doelstellingen van SMW,
  • De relatie met het bestuur en leden van SMW,
  • De gang van zaken in het algemeen.

Artikel 25:
Er is een steunfractie. De steunfractie bestaat uit de eerste twee opvolgende kandidaten die niet verkozen zijn in de gemeenteraad en andere geïnteresseerde leden.

Artikel 26:
De steunfractie ondersteunt de fractie in haar werkzaamheden en dient voor de fractie als klankbord.

Artikel 27:
De steunfracties hebben ten opzichte van de partij dezelfde rechten en plichten als raadsleden.

Afdeling VIII: Het college van burgemeester en wethouders

Artikel 28:
Het bestuur en de fracties bepalen in gezamenlijk overleg wie er namens Sociaal Maas en Waal deelneemt aan de onderhandelingen voor het raadsprogramma en ten aanzien van deelname aan de colleges van burgemeesters en wethouders.

Artikel 29:
Het bestuur en de fracties stellen het onderhandelingsresultaat gezamenlijk ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 30:
Sociaal Maas en Waal zal bij voorkeur leden als wethouder voordragen.

Afdeling IX: Slotbepalingen

Artikel 31:
Waar in het huishoudelijk reglement wordt gesproken van leden, worden hieronder tevens jeugdleden verstaan.

Artikel 32:
Indien het huishoudelijk reglement en de statuten geen uitsluitsel geven, beslist de algemene ledenvergadering.

Artikel 33:

Wijzigingen van het huishoudelijk reglement treden in werking direct na de vaststelling door de algemene ledenvergadering, met inachtneming van het gestelde in artikel 22 van de statuten.