Terugblik van de fractie 2014

2014 was voor Sociaal Maas en Waal het jaar waarin we voor het eerst meededen aan de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen en waarin haar eerste fractie in de gemeenteraad werd geïnstalleerd. Als raadsleden en fractievolgers van de Sociaal Maas en Waalse fractie, hebben wij ons in 2014 goed ingewerkt; daarnaast hebben we een flink aantal keren onze stem kunnen laten horen op beslissende momenten in de West Maas en Waalse politiek.

Voor ons was dit jaar een jaar waarin er ontzettend veel op ons afkwam.

Waren de verkiezingen al pittig, het raadswerk slokt werkelijk al je tijd op. Dat werk doen we met plezier, maar een nieuwe balans tussen werk, raadswerk, gezin en privé moest wel gevonden worden. We merken wel dat ons raadswerk steeds bekender wordt. En dat het dus beter in te passen is in je dagelijks leven. Maar we merken ook dat er in West Maas en Waal nog zo ontzettend veel te doen is. Genoeg werk aan de winkel voor 2015 dus.

Waar hebben we ons mee beziggehouden en wat hebben we bereikt

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een heleboel nieuwe taken. Taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Wij vinden het van groot belang dat deze taken met oog voor de burger en met oog voor elkaar worden uitgevoerd. Daarom moest de raad in 2014 een hoop besluiten nemen. In de vele beleidsplannen en verordeningen die de revue zijn gepasseerd in 2014, hebben wij steeds weer aandacht gevraagd voor de meest kwetsbaren in onze dorpen. Ook andere onderwerpen, zoals regionale samenwerking en duurzaamheid hebben onze aandacht gekregen. Hieronder een greep uit onze zorgen, initiatieven en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Zeker niet compleet, maar het geeft wel een indruk.

Zorgen over de zorg
In 2014 hebben wij herhaaldelijk naar voren gebracht dat wij vonden dat onze gemeente rijkelijk laat was met het op poten zetten van de nieuwe zorgtaken. Wij vinden dat overigens nog steeds. Er was weinig tijd om te experimenteren, en veel dingen moesten op het laatste moment nog worden geregeld. Op de raadsvergadering van 25 oktober is dit een belangrijke reden geweest om niet in te stemmen met het beleidskader WMO en Jeugdwet 2015/2016. Het college maakte wat ons betreft onvoldoende duidelijk hoe het beleid er vanaf 2015 uit ging zien. Het werd vooral gepresenteerd als een beleid waarbij de inwoners én de raadsleden maar moeten vertrouwen op de wethouder dat het allemaal goed komt. Dat wordt ons iets te vaak gezegd, en dat vergroot het vertrouwen niet.

Sociale kaart voor iedereen toegankelijk
Onze constante nadruk op het belang van een compleet overzicht van alle zorgaanbieders die in Maas en Waal actief zijn heeft ertoe geleid dat deze sociale kaart uiteindelijk werd opgezet door het college. De sociale kaart is nu onderdeel van VraagWijzer West Maas en Waal. We zijn blij met die sociale kaart, want het is een belangrijk instrument . Belangrijk zodat onze inwoners bij zorgaanbieders terecht kunnen die geworteld zijn in onze samenleving, binnen en buiten West Maas en Waal. Ook belangrijk omdat kleine aanbieders nu ook zichtbaarder worden.

Tijdelijk extra geld voor WMO en Jeugd: helaas niet gelukt
Als laatste poging om de zorg voor onze inwoners bereikbaar te houden en voor de gemeente betaalbaar te maken in de overgangsperiode (2015-2016) hebben wij in november 2014, samen met de andere oppositiepartijen, een motie ingediend om een transitiefonds in te richten. Compleet met financiële onderbouwing. En met de garantie dat geld van de zorg ook echt gebruikt wordt voor de zorg. Een fonds dat de gemeente zou kunnen gebruiken als de zorgkosten de pan uit rijzen. Zodat iedereen de zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft. En zodat de gemeente ook haar andere taken kan blijven betalen. Die motie heeft het niet gehaald. De coalitie put liever uit de algemene reserve en ziet wel wat er gebeurt.

Werk: maar dan anders
Ook voor werk en uitkeringen krijgt de gemeente het komend jaar een hoop voor haar kiezen. Net als voor jeugdzorg en de WMO is hiervoor een samenwerking opgetuigd in de regio Rivierenland waarin het UWV en een aantal sociale diensten gaan samenwerken: deze organisatie gaat Werkzaak heten.
We maken ons zorgen over de weg die de regio Rivierenland, en dus ook de coalitie van FD en VVD, inslaat. Het beleid wat nu voorligt gaat namelijk met name over de werkgever en hoe deze “ontzorgd” kan worden. Dat is belangrijk, maar waar blijven de mensen die werkzoekend zijn. De ‘menskant’ van het beleid ontbreekt grotendeels. En waar het wel gaat over werkzoekenden gaat het vaak over straffen van mensen in plaats van een breed beleid om mensen te stimuleren meer te participeren in de samenleving. Daarnaast ontbreekt een economisch beleid om meer werk in onze gemeentes te krijgen. Terwijl de eerste stap gemakkelijk en ontzettend logisch is. Stimuleer de lokale economie door als gemeente ook hier in te kopen! Dat gebeurt nu nog veel te weinig.
De raad was eerder toegezegd dat op dit terrein een keuze gemaakt kon worden voor wat betreft de regio waarin we de samenwerking aan zouden gaan. Wij hadden ons al grondig verdiept in de regio Nijmegen, waar de rest van Maas en Waal zich bij aansluit. En dat had onze voorkeur. Deze keuze is ons uiteindelijk echter onthouden. We hebben dan ook niet ingestemd met de plannen voor Werkzaak in Rivierenland.

Einde BNW-samenwerking: een nieuw Maas en Waals begin?
Sociaal Maas en Waal is verheugd dat de samenwerking tussen Buren, Neder-Betuwe en onze gemeente (de zgn. BNW samenwerking) niet doorgaat. Buiten het feit dat de samenwerking alleen om financiële redenen was ingegeven, was deze samenwerking sowieso erg ongelukkig. Het is niet goed om als gemeente al je ondersteunende diensten ver weg van de organisatie onder te brengen, en dan ook nog eens in samenwerking met gemeenten die niet eens aangrenzend zijn. Dat deze samenwerking is ingegeven om het ‘herindelings-spook’ buiten de deur te houden is overduidelijk. Angst is een slechte raadgever, blijkt maar weer. Een hele hoop gemeenschapsgeld is in deze samenwerking gaan zitten, terwijl het niets heeft opgebracht. Antwoorden op onze vragen waarom het niet is gelukt en hoe hoog deze kosten zijn, krijgen we niet. Vooral toedekken, denkt het college. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.
Lichtpuntje is wel dat we nu als West Maas en Waal moeten gaan nadenken over onze positie en onze toekomst in de regio’s om ons heen. Herindelen is geen doel op zich voor Sociaal Maas en Waal. We denken wel dat hier op termijn niet aan te ontkomen is. Dan kun je je maar beter goed voorbereiden. Door samen te werken met gemeenten met wie je het ziet zitten om later eventueel één gemeente te zijn.
In 2015 gaan we op dit punt, duidelijk zichtbaar voor iedereen, ons standpunt inbrengen: namelijk samenwerken in het Land van Maas en Waal.

Hogere inkomenstoeslag: een verkiezingsbelofte!
We hebben in de verkiezingscampagne vaak gewezen op de bezuiniging die in juni 2013 was doorgevoerd door de langdurigheidstoeslag te halveren. In de laatste raadsvergadering van 2014 hebben we door middel van een amendement deze toeslag (inmiddels inkomenstoeslag genoemd) weer op het niveau van voor juni 2013 weten te brengen. Mensen die meer dan vijf jaar aangewezen zijn op een bijstandsuitkering krijgen nu weer een eenmalige uitkering van 40% (in plaats van 20%) van het bijstandsniveau!

Duurzaamheid: kleine stapjes vooruit
Op de raadsvergadering van november 2014 was ook al een motie van Sociaal Maas en Waal unaniem aangenomen. Een groene motie: het college moet zoeken naar concrete mogelijkheden om als gemeente de CO2 uitstoot te verminderen. Door lokaal en duurzaam energie op te wekken en duurzaam in te kopen. Zo blijft duurzaamheid niet alleen iets van mooie woorden, maar heeft het college de opdracht om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Lees hierover meer in het blog van Merijn: www.merijnbroeders.wordpress.com.

Aandacht voor onveilige verkeerssituatie
Na opnieuw een ongeluk op de kruising van de Maas en Waalweg (N322) en de Veesteeg hebben wij om een oplossing gevraagd via het college aan de provincie. Er wordt hier stelselmatig door rood gereden en dan met name door vrachtwagens, zo is ons verteld. Raadsbreed wordt inmiddels het probleem van deze onveilige verkeerssituatie onderkend. We houden een vinger aan de pols totdat er een echte veilige oplossing komt voor dit knelpunt.

Onmisbare fractievolgers in zwaar weer
Het raadswerk leunt gelukkig niet alleen maar op de schouders van Jacobijn Olthoff en Merijn Broeders. Veel mensen denken en werken met ons mee, gelukkig maar. Speciale aandacht gaat uit naar onze fractievolgers Antorita Siegers en Piet Donkers. Als fractievolgers zijn ze nauw betrokken bij de lokale politiek, bereiden ze ontzettend veel voor en staan ze dag en nacht voor ons, en dus voor Sociaal Maas en Waal, klaar. Fractievolgers vergroten de kwaliteit in de raad en we kunnen ze dus echt niet missen. De coalitie heeft in november echter een motie ingediend om de fractievolgers af te schaffen. Met veel moeite hebben we die motie van tafel kunnen halen. Begin 2015 hebben we het opnieuw over de positie van de fractievolgers. We zullen strijden om deze groep betrokken mensen te behouden voor het raadswerk.

Wil je meedenken met de fractie?
Dan ben je van harte welkom. Voor ieder Rondetafelgesprek (RTG) vergadert de fractie. Als lid ben je van harte welkom om mee te denken en te praten. Maar je kunt ons ook altijd direct benaderen. Dat stellen we erg op prijs.

Speak Your Mind

*