Voorjaarsnota 2017 Druten

De financiële situatie van de gemeente Druten wordt met elke mail van de griffier rooskleuriger.
De laatste berichten van de meicirculaire zijn daar weer een bewijs van.
En zoals gebruikelijk een bedankje voor een overzichtelijke VJN.
Het geldschip is binnengevaren.
En dat is natuurlijk de reden dat er verlanglijstjes zijn ingediend. Dat is achter de schermen al lang en breed overlegd,maar dat is niets nieuws onder de zon.

SMW heeft ook een verlanglijstje:

Sinds de economische crisis is armoede in Nederland met ruim een derde gegroeid en staat volop in de schijnwerpers.
Armoede wordt doorgaans gezien als een situatie waarin het inkomen van een huishouden onder een maatschappelijk aanvaardbaar minimum is gezakt. >>>>>>>>
De afgelopen jaren is er een nieuw doelgroep bijgekomen: mensen die door plotselinge omstandigheden, zoals werkloosheid , faillissement, schuldenproblematiek en noem maar op onder de armoedegrens komen. Ouders denken:ik red het wel,.maar heel vaak redden ze het niet of duurt het een jaar voor dat alles op orde is. Dit geeft veel stress en zorgen en ook de kinderen worden daar de dupe van.
Tegenwoordig beschouwen steeds meer beleidsmakers armoede als een breder probleem dan alleen op financieel gebied. Het gevolg is ook maatschappelijke en sociale uitsluiting met alle gevolgen van dien.
Stichting Leergeld heeft de opdracht om met de Klijnsma-gelden de armste kinderen te helpen.
SMW vindt dat door samenwerking met  het Sociaal Team  de doelgroep nog beter bereikt kan worden.
Het mag niet zo zijn, dat er geld onbesteed op de plank blijft liggen,terwijl er inwoners zijn die door het bestaansminimum zijn gezakt.

Duurzaamheid: als er een onderwerp actueel is en blijft is het duurzaamheid.

Geen probleem alleen voor Druten of Nederland, maar een ernstig mondiaal probleem.
De vraag van SMW blijft: hoe staat het ervoor in onze gemeente?
De gemeente werkt aan energieneutraliteit.
SMW vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet blijven geven.
Dat wil zeggen: gemeentehuis, scholen en andere gebouwen in gemeentelijk bezit zijn binnen 10 jaar duurzaam.

Woningcorporatie StandvastWonen wil op dit moment de huurwoningen op energielabel B  brengen. Een mooi streven,maar het  doel blijft energielabel A.
Wethouder Springveld  wil in Tichellande woningen neerzetten die zoveel mogelijk energieneutraal zijn.
Waarom hier ook niet meteen een  poging doen om nul-op-de-meter-woningen(gasloos en energieneutraal) neer te zetten.
Wijchen krijgt in Woezik de eerste huizen zonder gas. Daar kan Druten toch niet bij achter blijven.
Nul op de meter komt eraan!
Zoals wij ook in ons initiatiefvoorstel hebben geschreven, is  een investerings-en uitvoeringsplan noodzakelijk  als de gemeente die rol serieus wil nemen.
Het uitvoeren van maatwerkadviezen vindt SMW te vrijblijvend.
Wij stellen voor om jaarlijks de energetische gegevens van het vastgoed van de gemeente te publiceren en de voortgang van energiebesparing en duurzame opwekking in beeld te brengen.

Cultuur op scholen wordt nu structureel, een heel goede zaak.
Er komt een stevige culturele infrastructuur, want cultuuronderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, culturele instellingen en overheden.

De rondweg in Deest: is doorgeschoven naar 2018, maar is dat qua bestemmingsplan al rond en eventuele grondverwerving al rond? Want anders zou het zomaar weer een jaar kunnen opschuiven.
Het wordt immers echt tijd dat het bestemmingsverkeer voor het industrieterrein in Deest een eigen weg krijgt. De huidige situatie heeft al veel te lang geduurd.

Met de oplevering van De Doorkijk in Druten-Zuid heeft de wijk weer een kloppend hart.

Maar er zijn nog steeds gedeeltes waar het hart minder klopt, er is links en recht echt sprake van zeer sterke verrommeling.  (Voor-)tuinen die een chaos zijn dragen niet bij aan de leefbaarheid en de uitstraling  in sommige buurten.
SMW  vindt dat dit samen met HuurdersBelangen Druten aangepakt moet worden.
Burgerparticipatie zou hier een prima middel zijn om e.e.a. in gang te zetten. Dan moet er vanuit de gemeente wel initiatief worden genomen. Geen eenvoudig probleem, ook dat beseffen wij, maar er moet door het college echt actie worden ondernomen om de aftakeling van deze buurten een halt toe te roepen en de leefomgeving in deze buurten weer op een hoger plan te brengen waarbij ook de bewoners zich weer in een ruimtelijk  aangenamer omgeving zullen bevinden.

En dat moet kunnen, want ik citeer uit het grensverleggende collegeprogramma: per gebied maken we afspraken met woningeigenaren en gebruikers

Dat brengt mij ook bij het hertenpark hier achter het gemeentehuis.
Ooit begonnen als een voorbeeld van betrokken burgers, later onder de hoede van Boldershof gekomen.
Iedereen had en heeft de beste bedoelingen, maar nu is de situatie echt verslechterd.
Kapotte onderdelen die los op de grond liggen; achterstand in onderhoud.
Ik heb begrepen dat de medewerkers van Boldershof nu druk zijn met de afbraak van de kinderboerderij en er weinig tijd overblijft voor het hertenpark.
Ook hier kan door burgerparticipatie de boel weer  opgeknapt worden.

Mijn pleidooi is: gemeente, college, wacht niet op de burger, maar wees proactief om dit soort situaties aan te pakken.
Het antwoord op onze vraag hierover stelt ons niet gerust. Er staat: er zijn geen concrete plannen om de participatie intensiever te stimuleren.
In gewoon Nederlands: de gemeente neemt geen initiatief.
Het motto: we moeten als gemeente loslaten kan wat Sociaal Maas en Waal betreft niet betekenen, dat je als gemeente de boel de boel laat als de inwoners zich niet melden.
In de NJN heb ik daar ook al aandacht voor gevraagd. Ik ga ervanuit dat de verstandige aanhouder wint..

De motie hierover werd raadsbreed gesteund.

De plannen voor de Dijk. Slopen stelt het college nu voor.
Ik heb gehoord dat er inmiddels ideeën bij burgers leven over de  bestemming van dit gebied. Zij wachten overigens  nog wel op een reactie. Wordt er door de burgers initiatief genomen, blijft het stil aan de overkant.
Hofjeswoningen, grondgebonden laagbouw, groepswonen: kansen te over.
En dat meteen energieneutraal en gasloos. Dan wordt Druten daarmee ook op de kaart gezet.

Er hebben zich  financiële middelen en meevallers aangediend. Belofte maakt schuld: dan zouden er projecten in de openbare ruimte en de infrastructuur worden aangepakt. En dat gebeurt ook.
Nu  heeft SMW  al eerder aandacht gevraagd voor het verlengen van het fietspad  Kerkstraat in Puiflijk  richting dijk.
Het is een volkomen onduidelijke situatie die fietsers en voetgangers voor een raadsel  zetten  hoe ze verder moeten.
Welzijn Druten zal het zeker met ons eens zijn.
Een optimale infrastructuur voor fiets- en wandelactiviteiten is noodzakelijk om toeristen te trekken.
Ik verzin dit niet zelf, staat gewoon in het collegeprogramma.

SMW heeft al eerder vragen gesteld over de blijverslening.
Antwoord toen: het is te ingewikkeld, gaan we niet doen.
Nu blijkt dat gemeenten in de omgeving de blijverslening wel omarmen.
Wijchen met maar liefst € 1 miljoen.
Wat ons betreft sluiten we ons aan bij de regeling in Wijchen. Ambtelijk is dat het minst problematisch omdat er dan sprake is van een regeling.
Met een dergelijke regeling komen we ouderen tegemoet die in n hun eigen huis willen blijven wonen en niet gedwongen moeten omzien naar andere gepaste huisvesting in een andere onbekende sociale omgeving.
Dit geluid heb ik diverse keren gehoord op bijeenkomsten die door de KBO en de StichtingMeerVoormekaar  zijn georganiseerd.

Er zijn nogal wat plannen doorgeschoven naar 2018:
De sporthal in Druten, de ontwikkeling van de Veerdam, de Scharenburg , Rondweg Deest.
De Klapstraat en de Rijdt laat ik maar even buiten beschouwing.

Zaken als de invoering van Omgevingswet, de onderhandelingen over de werklocaties met de provincie, de gevolgen van de overgangsregeling precariobelasting  en niet te vergeten  de ambtelijke samenwerking met Wijchen zijn  de komende jaren  aan de orde.
Sociaal Domein, de jeugdzorg,allemaal zaken die naast het financieel kader ook een inhoudelijke afweging blijven vragen.

SMW wil werken aan een gemeente waar iedereen erbij hoort. De zoektocht daarnaar is van groot belang, op lokaal niveau, in de regio en daarbuiten.

De gemeente zal daarbij de verbindende factor moeten zijn, te beginnen bij zijn eigen inwoners.

Speak Your Mind

*