Woonvisie: 2016-2021 Gemeente Druten

Voorzitter,

Kernbegrippen zijn betaalbaar wonen,leefbare wijken en dorpen,toekomstbestendig wonen.

Betaalbaar wonen:
In de sociale huursector spelen een aantal zaken die lastig te voorspellen zijn:economische ontwikkelingen,plaatsing statushouders,scheefhuurders en de doorstroming daarvan.
In de prestatieafspraken zal concreet moet worden gemaakt hoeveel en waar die woningen zullen worden gebouwd.

Leefbare wijken en dorpen: is een blijvend onderwerp.
Nieuw is nu het masterplan voor Druten-Zuid. Goed initiatief,wij zijn benieuwd naar de planning en de pilot. Wanneer is daar meer over bekend?

Levensloopgeschikt wonen:
Hier stond toch echt de blijverslening genoemd als mogelijkheid om dit waar te maken. Ik kom daar bij agendapunt op terug.
>>>>>>……………
Natuurlijk is levensloopbestendig inmiddels een bekend begrip, maar dan zal er ook nagedacht moeten worden over het voorzieningenniveau wat daar bij hoort,met name in de kerkdorpen.
Er is bijvoorbeeld in Deest al een succesvol voorbeeld.
DOE Deest maakt mogelijk dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, dit kan ook in de andere kerkdorpen uitgerold worden. En ja, misschien kan de gemeente daar wel een financieel steuntje in de rug geven.
Een integraal beleid met ondersteuning in de vorm van dagopvang, ondersteuning van mantelzorg is noodzakelijk om ouderen “langer thuis te laten blijven wonen” .
Blijf met ouderen over wonen in gesprek: zij zijn ervaringsdeskundigen.
Idee: een consultatiebureau voor ouderen in de dorpshuizen.

Tot slot:
Geef ruimte aan innovatie,zowel op het gebied van huizen als van woonvormen
Speel in op ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid: geen gasleidingen,nul op de meter,triple glas, etc.
Verdeel statushouders over alle dorpen,dat komt de integratie ten goede.

Speak Your Mind

*